• Tradycja
 • Doświadczenie
 • Rzetelność

Apel do Prezydenta Miasta Krakowa - 26/02/20

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”  apeluje do Szanownego Pana Prezydenta o wycofanie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej wyboru metody oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dalej zwana GOK) w zakresie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.

Wnioskujemy o utrzymanie w Krakowie dotychczasowych zasad ustawowych wnoszenia opłat gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie systemu deklaracji, który się sprawdził w ostatnich latach.

Przedmiotowy apel o wycofanie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa uzasadniamy poniższymi argumentami:

 • Skala podwyżki opłat dla większości mieszkańców Krakowa to wzrost o ok 90 % - 140%, który nie mieści się w realiach wzrostów inflacyjnych i nie mieści się w realiach zdrowego rozsądku. To będzie ogromny cios finansowy dla większości mieszkańców Krakowa, który nie zostanie długo zapomniany.
 • Podawane w prezentacjach MPO koszty GOK na lata 2020 i 2021 nie posiadają żadnego uzasadnienia, czy kalkulacji, a skala podwyżki opłat dla uwiarygodnienia jej zasadności wymaga przedstawienia podstaw i danych kalkulacyjnych.
 • MPO na spotkaniach z zarządcami nieruchomości nie podawało żadnych danych dotyczących finansowania  systemu GOK w Krakowie za rok ubiegły 2019. A przecież koszty i przychody gmin należą do sfery finansów publicznych i są jawne[1] .
 • Przerzucenie ponad 84 % planowanych kosztów finansowania gospodarki odpadami miasta Krakowa na mieszkańców, którzy płacą podatki lokalne nie mieści się w zasadzie „zanieczyszczający płaci”, ponieważ wiele grup ludzi korzystających z terenu Krakowa  śmiecąc nie ponoszą opłat za GOK.
 • Czy mieszkańcy Krakowa mają płacić za brak rozwiązań dotyczących ponoszenia kosztów za GOK od milionów turystów, od tysięcy studentów, od tysięcy osób przyjeżdżających do pracy z ościennych gmin i od zamieszkałych w Krakowie obcokrajowców.

Według danych z MPO (prezentacja na spotkaniach konsultacyjnych) beneficjentów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Krakowie jest15 270 000 osób

w tym:

 • Mieszkańców                                           700 000  ( na 1 miesiąc 31,60%),
 • Turystów                                               14 000 000 ( 1 166 667 / 1 miesiąc 47,88 % ),
 • Studentów                                               100 000 ( na 1 miesiąc 4,10 %),
 • Dojeżdżających do pracy                        300 000 ( na 1 miesiąc 12,31 %),
 • Cudzoziemców                                        100 000 ( na 1 miesiąc 4,10 %),

w sumie 15 270 000 osób zaśmiecających Kraków.

Zgodnie z informacjami z MPO koszty gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020 będą wynosić 256 mil zł, w tym koszt obsługi nieruchomości zamieszkałych będzie wynosić 216 mln zł - czyli ponad 84% wszystkich kosztów.

Jak się to ma do proporcji liczby zanieczyszczających, w których mieszkańcy mają udział tylko w 5,04 %, a mają zapłacić 84 % kosztów !!!

I to jest Pana zdaniem spełniona w Krakowie ta słuszna zasada, że zanieczyszczający płaci?

Wobec odczuwalnego ostatnio dużego wzrostu podstawowych koszów utrzymania gospodarstw domowych funduje się drastyczne obciążenia mieszkańców, szczególnie osób starszych prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe.

 • Przy następnej propozycji zmian zasad naliczania i finansowania gminnego systemu GOK prosimy aby w konsultacjach społecznych przedstawiać szczegółową kalkulację będącą podstawą proponowanych zmian.
 • Powoływanie się przez MPO na uchwały Kolegiów Regionalnych Izb Obrachunkowych we Wrocławiu i w Bydgoszczy oraz wyrok Sądu Administracyjnego (IIFSK 16/16 z 16 maja 2016) nie stanowi przeszkody w dalszym stosowaniu obowiązujących  ustawowych metod deklaracyjnych.

W przedstawionych na konsultacjach społecznych prezentacjach oraz zadawanych pytaniach do przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, Wydziału Gospodarki Komunalnej czy Wydziału Podatków Lokalnych i Opłat nie znajdujemy odpowiedzi na m.in. pytania;

 1. Jaka jest wartość funkcjonowania systemu po przetargu w 2020r ?
 2. Gdzie trafiła nadwyżka finansowa z roku 2018 w wysokości ok.27mln zl – wróciła do systemu czy zasiliła inne potrzeby Gminy, jeżeli tak to dlaczego?
 3. Gdzie są  środki finansowe uzyskane ze sprzedaży energii elektrycznej czy energii cieplnej produkowanych w spalarni i sprzedawanych do zewnętrznych odbiorców?
 4. Dlaczego zakłada się wyjście z sytemu tzw. biznesu bez jakiejkolwiek analizy, konsultacji z biznesem i przenosi się to obciążenie w całości na mieszkańców Krakowa? Dlaczego pokazuje się 27 mln zł  mniejszych wpływów  a nie pokazuje się o ile zmniejszą się z tego powodu koszty obsługi biznesu?
 5. Dlaczego do kalkulacji kosztów na 2020r wprowadza się kwotę 4,0 mln zl za wykonany monitoring, a nie amortyzuje się tych kosztów w czasie np. 10-lat ? Dotyczy to również zakupu nowych samochodów przez MPO.
 6. Gdzie w kosztach systemu są dochody z tytułu dzierżawy pojemników, których koszt wzrósł od 1 stycznia 2020r o 25% ?
 7. Dlaczego do konsultacji społecznych nie przedstawiono żadnej analizy opłat od – osoby , od m2 powierzchni mieszkalnych czy od m3 zużycia wody zimnej pomimo iż wszystkie dane dla tych metod są w posiadaniu merytorycznych wydziałów Gminy i są dopuszczalne ustawowo?
 8. Dlaczego do konsultacji społecznych nie przedstawiono propozycji ustanowienia ,,podatku śmieciowego’’ tak jak np. podatek od nieruchomości. Dane do tej metody są w posiadaniu Wydziału Geodezji UM Krakowa ?
 9. Dlaczego zaproponowano tak rażąco niską stawkę dla nieruchomości jednorodzinnych w stosunku do lokali mieszkalnych?
 10. W trakcie konsultacji przedstawiciele gminy podkreślali preferowanie rodzin wielodzietnych. Dlaczego ? Nie uzyskaliśmy żadnej sensownej odpowiedzi pomimo iż wskazywaliśmy na już istniejący system wsparcia tych rodzin takich jak Karta Dużej Rodziny , 500+ , 300+ i inne.
 11. Dlaczego system nie jest zasilany z dochodów z turystki blisko 14 mln osób które generują koszty?
 12. W związku z tak rozbudowanym systemem segregacji odpadów jaki jest sens dalszego utrzymywania w tak dużym zakresie ilościowym i kosztowym tzw. dzwonów?

Prezentujemy tylko część wątpliwości na które nie udzielono żadnych merytorycznych informacji bez których nie można dokonać rzetelnej i uczciwej oceny proponowanych rozwiązań.

Z uwagi na powyższą argumentację apelujemy do Szanownego Pana Prezydenta o wycofanie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej wyboru metody oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.

Jeżeli potrzebne są zmiany zasad finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Krakowie to można je wprowadzać ewolucyjne ( bez pośpiechu) i w oparciu o szerokie konsultacje społeczne z uwzględnieniem szczegółowych danych finansowych

i kalkulacji.

Obecny pośpiech i nieprzejrzysty sposób prezentacji zmian zasad i wysokości opłat nie przystaje do standardów rzetelności i działania w interesie mieszkańców gminy. Nie zapominajmy, że mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową, a obywatele innych gmin i państw nie powinni bezpłatnie korzystać z terenu naszego miasta oraz z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Krakowie.

Na zakończenie chcemy jeszcze raz stanowczo podkreślić, że nie negujemy konieczności podwyższenia opłat za gospodarowanie odpadami ale ich wysokość i metodę naliczania.

 

[1] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który w swoim wyroku stwierdził (sygn. akt 3040/13), że kwestie materii finansów gmin mieszczą się w finansach publicznych, a ta co do zasady podlega jawności (art. 33 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27.8.2009 r. – t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).