• Tradycja
 • Doświadczenie
 • Rzetelność

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni

Zgodnie z paragrafem 30 Statutu Spółdzielni:
 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków i organów Spółdzielni w tych sprawach.
 3. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
 4. Rozpatrywanie wniosków wynikających z protokołu z lustracji oraz podejmowanie uchwał w związku z oceną po lustracyjną działalności Spółdzielni.
 5. Podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.
 7. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni.
 9. Uchwalanie zmian Statutu Spółdzielni.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Związku Spółdzielczego i wystąpienia ze związku oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.
 11. Wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
 12. Wybór i odwoływanie członków Rady.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich.