• Tradycja
 • Doświadczenie
 • Rzetelność

Rada Nadzorcza

Imię i NazwiskoFunkcja
Anna Rzońca-PająkPrzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wojciech PrzęczekZ-ca Przewodniczącej RN, Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Krzysztof Ireneusz SzparaZ-ca Przewodniczącej RN, Przewodniczący Komisji Rewizyjno-Ekonomicznej
Małgorzata BrajczewskaSekretarz RN
Barbara Bartczak-KrawczykCzłonek RN
Maria Czop-LandowskaCzłonek RN
Józef DudaCzłonek RN
Wanda Gustaw-KlimowiczCzłonek RN
Zdzisław TraczCzłonek RN

Zakres Działania Rady Nadzorczej

Zgodnie z paragrafem 58 Statutu Spółdzielni:
 

Do zakresu działania Rady należy:

 1. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej.
 2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 2. powoływanie biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego,
 3. dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 4. przeprowadzania kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 1. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
 3. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
 4. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
 5. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
 1. Wybór i odwołanie członków Zarządu.
 2. Wyrażenie zgody na ustanowienie pełnomocników Zarządu i powołanie zakładu, w przypadku określonym w § 65 ust. 2 Statutu.
 3. Wnioskowanie do Zarządu o nakazanie sprzedaży własnościowego prawa do lokalu –   w sytuacji przewidzianej w art. 1710 USM.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości opłat z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej a dotyczącej właścicieli odrębnych nieruchomości.
 5. Nadzór nad wykonywaniem zaleceń po lustracyjnych.
 6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie.
 7. Uchwalanie przedmiotowych regulaminów i zasad działania, do których Rada jest  zobowiązana w niniejszym Statucie.
 8. Ustanowienie Zespołów Przedstawicieli Nieruchomości i uchwalanie regulaminu wg którego mają działać.
 9. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych, a także ustalanie stawek opłat za lokale oraz odpisów na fundusz remontowy i fundusz społeczno – kulturalny, zgodnie z zatwierdzonym na dany rok Planem gospodarczym Spółdzielni.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności.
 11. Podejmowanie – na wniosek większości właścicieli lokali zamieszkujących w budynku (budynkach), obliczonej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej – uchwał w sprawie zwiększenia obciążeń właścicieli lokali użytkowych położonych w tym budynku, z tytułu eksploatacji nieruchomości wspólnej.
 12. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w postanowieniach Statutu.