• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Rada Nadzorcza

Imię i NazwiskoFunkcja
Danuta Babula-GórnisiewiczPrzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Samorządowej
Leszek HojdusZ-ca Przewodniczącego, Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Piotr ŚwieżyZ-ca Przewodniczącego, Przewodniczący Komisji Rewizyjno-Ekonomicznej
Teresa PiórkoSekretarz Rady
Józef DudaCzłonek Rady
Janusz KiczaCzłonek Rady
Stanisław PastułaCzłonek Rady
Wojciech PrzęczekCzłonek Rady
Bogumiła RadwańskaCzłonek Rady
Leszek SolarzCzłonek Rady
Krzysztof SzparaCzłonek Rady

Zakres Działania Rady Nadzorczej

1. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej.
2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
a. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b. powoływanie biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego,
c. dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków, 
d. przeprowadzania kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
5. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz ustalanie indywidualnej wysokości ryczałtów dla członków organów Spółdzielni.
6. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
7. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
9. Wybór i odwołanie członków Zarządu.
10. Wyrażenie zgody na ustanowienie pełnomocników Zarządu i powołanie zakładu, w przypadku określonym w § 75 ust. 2 Statutu.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia, wykluczenia członków ze Spółdzielni lub uchwał o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
12. Wnioskowanie do Zarządu o nakazanie sprzedaży własnościowego prawa do lokalu – w sytuacji przewidzianej w art. 1710 USM.
13. Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości opłat z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej a dotyczącej właścicieli odrębnych nieruchomości.
14. Nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych.
15. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie.
16. Uchwalanie przedmiotowych regulaminów i zasad działania, do których Rada jest zobowiązana w niniejszym Statucie.
17. Ustanowienie Rad Osiedli i uchwalanie regulaminu w/g którego mają działać.
18. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych, a także ustalanie stawek opłat za lokale oraz odpisów na fundusz remontowy i fundusz społeczno – kulturalny, zgodnie z zatwierdzonym na dany rok Planem gospodarczym Spółdzielni.
19. Podejmowanie uchwał w sprawach zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności.
20. Podejmowanie – na wniosek większości właścicieli lokali zamieszkujących w budynku (budynkach), obliczonej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej – uchwał w sprawie zwiększenia obciążeń właścicieli lokali użytkowych położonych w tym budynku, z tytułu eksploatacji nieruchomości wspólnej. 
21. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w postanowieniach Statutu.