• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Informacja dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w sprawie Walnego Zgromadzenia i proponowanych zmian w Statucie - 07/03/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 04.06.2016 r., w sali konferencyjnej Inter House Hotel przy ul. Bratysławskiej 2 w Krakowie.
O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni powiadomieni zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziane jest m.in. uchwalenie zmian w Statucie Spółdzielni oraz uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, których projekty opracowane zostały przez Komisję Statutową powołaną przez Radę Nadzorczą uchwałą RN- 231/2015 z dnia 30 września 2015 r. Do udziału w pracach Komisji zaproszeni zostali autorzy tzw. „projektu obywatelskiego” Statutu stanowiącego załącznik do projektu uchwały złożonej w trybie art. 83 ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 14.03.2015 r. Przypominamy, że zarówno to Walne Zgromadzenie, jak i wcześniej zwołane na dzień 13.06.2014 r., nie uchwaliło żadnych zmian w Statucie.
Aktualnie proponowane zmiany w Statucie wynikają głównie z nowelizacji obowiązujących przepisów prawa oraz z zaleceń polustracyjnych. Zmiany te obejmują m.in.:
• uaktualnienie podstaw prawnych aktów normatywnych powoływanych w Statucie,
• doprecyzowanie zapisów § 65 ust. 4 i 5 w sprawie kadencyjności Rady Nadzorczej (zalecenie polustracyjne),
• skreślenie w § 67 ust. 5 zapisu o ustalaniu przez Radę Nadzorczą wysokości ryczałtów dla członków organów Spółdzielni (zalecenie polustracyjne),
• zmianę zapisu § 88 dotyczącego lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu ze środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który stanowił, że lokale te nie mogą być wyodrębnione na własność, gdyż zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lokale te mogą być wyodrębnione na własność,
• dopisanie w § 137 ust. 4 o treści „Spółdzielnia nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali”, który wynika z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
• zmiany w § 50 ust. 1 dotyczące składu komisji mandatowo – skrutacyjnej i odwoławczej z 3-5 osób na 2-3 osoby,
• zmianę w § 50 ust. 1 dotyczącą składu Zarządu z 3-5 członków na 2-3 członków,
• skreślenie w § 78 ust. 1 pkt b) dotyczącego opiniowania przez Rady Osiedla zaliczkowych stawek wysokości opłat za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę użytkową, wywóz nieczystości oraz zużycie wody i kanalizację.
Jednym z zaleceń polustracyjnych był wniosek dotyczący doprowadzenia do uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia lub dokonania zmiany § 38 ust. 14 Statutu w tym względzie (tj. skreślenie w nim zapisu o uchwalaniu przez Walne Zgromadzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia). Komisja Statutowa postanowiła nie skreślać tego zapisu i w związku z tym przygotowała projekt Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SM „Krakus”.
Proponowane przez Komisję Statutową zmiany w Statucie Spółdzielni, przedstawione jako skreślenie dotychczasowych zapisów i dopisanie nowych pogrubioną czcionką oraz projekt Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SM „Krakus” dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni po bezpiecznym zalogowaniu się na e-kartotekę (dokumenty mojej spółdzielni - projekty) oraz w formie papierowej w biurze Spółdzielni, Kraków, ul. Świętokrzyska 12, pok. 208.
Prosimy o zapoznanie się z tymi materiałami i przesłanie ewentualnych uwag lub propozycji zmian na adres e-mail spoldzielnia@krakus.net.pl lub złożenie ich w biurze Spółdzielni, pok. 203 (sekretariat), w terminie do dnia 15.04.2016 r.