• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

informacja dla mieszkańców - 01/02/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" informuje, że w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.01.2017 r. została przeprowadzona weryfikacja deklaracji o liczbie osób zamieszkałych w lokalach mieszkalnych.
Osoby, które nie złożyły stosownej deklaracji otrzymają naliczenie zgodnie z obowiązującym "Regulaminem rozliczania kosztów zarządzania nieruchomościami i ustalania opłat za użytkowanie lokali".

Zgodnie z § 6 pkt. 3 w/w Regulaminu:

Przy rozliczaniu kosztów zarządzania nieruchomościami i ustalaniu opłat, gdzie jednostką rozliczeniową jest "osoba zamieszkała w lokalu" stosuje się zasadę naliczenia opłat od liczby osób zamieszkałych w danym lokalu mieszkalnym według deklaracji użytkownika lokau. Wzór druku deklaracji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Jeżeli użytkownik lokalu nie złożył deklaracji o liczbie osób zamieszkałych w lokalu, o której mowa wyżej, to opłaty liczone są proporcjonalnie do liczby osób, według następującej zależności:

  • lokal mieszkalny o powierzchni do 16 m2                         - 2 osoby,
  • lokal mieszkalny o powierzchni od 16,1 m2 do 24 m2  - 3 osoby,
  • lokal mieszkalny o powierzchni od 24,1 m2 do 32 m2  - 4 osoby,
  • lokal mieszkalny o powierzchni od 32,1 m2 do 40 m2  - 5 osób,
  • lokal mieszkalny o powierzchni od 40,1 m2 do 48 m2  - 6 osób,
  • lokal mieszkalny o powierzchni od 48,1 m2                - 7 osób.

W przypadku złożenia przez użytkowanika lokalu deklaracji zawiarającej oświadczenie, że w lokalu nie zamieszkuje żadna osoba, to opłaty te nalicza się jak za 1 osobę.

Zmiany liczby osób dokonuje się od następnego miesiąca po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie na bieżąco aktualizacji ilości osób zamieszkałych w lokalach.