• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Informacja dotycząca Planu Remontów na rok 2017 - 19/08/16

Zarząd Sółdzielni Mieszkaniowej " Krakus" urzejmie informuje, że Plan Remontów na kolejny rok będzie opracowany w oparciu o:

- ciążący na Zarządzie Spółdzielni obowiązek jak i odpowiedzilaność za utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym w świetle Ustawy Prawo Budowlane;

- zalecenia wynikające z 5-letnich oraz rocznych przegladów budynków Spółdzieli;

- zalecenia wynikające z okresowych kontroli dźwigów osobowych, przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego;

- środki finansowe zgormadzone na funduszach remontowych poszczególnych nieruchomości;

- opinie i wnioski członków Spółdzielni, właścicieli mieszkań oraz przedstawicieli nieruchomości;

- opinie i wnioski Rady Osiedla Azory oraz Rady Osiedla Prądnik Biały;

- uchwały i wnioski przyjęte przez Walne Zgromadznie;

- opinie i wnioski Rady Nadzorczej oraz stałych komisji Rady Nadzorczej;

- potrzeby napraw i remontów wynikające z bieżącej eksploatacji budynków.

Propozycje i wnioski do Planu Remontów na 2017 r. prosimy składać do 30.09.2016 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" ul. Świętokrzyska 12, pok. 203.