• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

informacja o planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Siewna” - 16/10/19

Informujemy że na posiedzeniu w dniu 10.10.2019 r. Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Siewna” po uwzględnieniu złożonego przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus protestu.

Pierwotny projekt uchwały Zarządu dot. m.in.:

„Wnioskuje się o:

- w miejscach, gdzie realizowane będą inwestycje budowlane w zakresie zabudowy wielorodzinnej – należy przyjąć:

1.         wskaźnik terenu biologiczno – czynnego w rejonach objętych inwestycjami budowlanymi – minimum 20%,

3.         zabudowa wyłącznie z podziemnymi miejscami postojowymi

i chodnikami wewnątrz osiedli,

- kontynuację realizacji połączenia ulicy Szafirowej ze skrzyżowaniem ulic: Jabłonnej, Legnickiej, Nad Strugą, zgodnie z uchwałą nr 416/Z/2018 Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały z dnia 12 marca 2018 r.”

Treść podjętej uchwały dot. m.in.:

„Wnioskuje się o uwzględnienie w procesie sporządzania w/w planu:

- w miejscach, gdzie realizowane będą inwestycje budowlane w zakresie zabudowy wielorodzinnej – należy przyjąć:

1.         wskaźnik terenu biologiczno – czynnego w rejonach objętych inwestycjami budowlanymi – 40%,

3.         zabudowa dopuszczalna wyłącznie pod warunkiem zapewnienia miejsc postojowych w liczbie co najmniej 1,5 miejsca na mieszkanie,

- przedstawienie propozycji utworzenia trzeciego wyjazdu z Osiedla Prądnik Biały Wschód z ul. Siewnej.”