• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 25/02/20

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie przypomina, iż na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

1. Osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali (lokatorskie i własnościowe) - w związku  z ustawą nie podejmują żadnych działań, ponieważ właścicielem gruntów stała się Spółdzienia, która w imieniu tych osób wniosła jednorazowe opłaty za przekształcenie prawa do gruntów, z zastosowaniem 60% bonifikaty w odniesieniu do lokali mieszkalnych. Rozliczenie wniesionych przez Spółdzielnię opłat z osobami posiadającymi spółdzielcze prawa do lokali nastąpi w okresie 8 lat.

2. Osoby posiadające prawa odrębnej własności lokali, tj. właściciele lokali, powinny otrzymać, albo już otrzymały, z Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29, zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Zgodnie z ww. ustawą zaświadczenie to właściciele lokali powinni otrzymać w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

W zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie prawa do gruntu znajduje się informacja o obowiązku wnoszenia opłaty za przekształcenie na rzecz Urzędu Miasta Krakowa przez okres 20 lat od daty przekształcenia.

Opłatę należną za rok 2019 należy wnieść w terminie do 29 lutego 2020 r., a opłaty należne za kolejne lata w terminie do 31 marca każdego roku.

Opłatę można wnieść jednorazowo w dowolnym okresie, korzystając z bonifikaty określonej w Uchwale nr CXV/3022/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 07.11.2018 r. Wyskość bonifikaty zawiera się w przedziale od 60% do 10% i jest zależna od terminu wniesienia jednorazowej opłaty (odpowiednio w 1 roku wynosi 60%, a w 6 roku wynosi 10%).

Jeśli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa do gruntu zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019 r., to w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia przysługuje bonifikata w wysokości 60%, pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej uwzględniającej tę bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o jej wysokości.

Wzór wniosku – zgłoszenia zamiaru  jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia, z wnioskiem o udzielenie bonifikaty dostępny jest do pobrania w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa i Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”.

Spółdzielnia przypomina również, że zgodnie z art. 9a powołanej wyżej ustawy,  może być udzielona bonifikata od opłaty jednorazowej w wysokości 99% niżej wymienionym osobom, po złożeniu przez nie stosownego wniosku:

  • osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz osobom, do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
  • członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
  • inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub ich opiekunom prawnym.

Wzór wniosków o udzielenie 99% bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntu:

- dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny,

- dla osób posiadających uprawnienia inne niż Karta Dużej Rodziny,

dostępny jest do pobrania w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa i Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”.

Niezależnie od powyższego Spółdzielnia przypomina, że właściciele lokali mieszkalnych, którzy nie zdecydują się na wniesienie jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa do gruntu, a posiadają niskie dochody, mogą ubiegać się o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie gruntu w wysokości 98% należnej opłaty za dany rok.

Zgodnie z Uchwałą nr IX/155/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 06.03.2019 r. bonifikata ta przyszługuje osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w roku poprzedzajacym rok, za który opłata ma być wniesiona, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tym roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 11.02.2019 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniosło 4.585,03 zł.

Terminy składania wniosków o udzielenie 98% bonifikaty:

- do dnia 29 lutego 2020 r.  – w odniesieniu do opłaty należnej za 2019 rok,

- do dnia 31 marca danego roku – za lata następne.

Wzór wniosku o udzielenie 98% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dostępny jest do pobrania w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa i Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”.

O wszystkie wyżej wymienione rodzaje bonifikat właściciele lokali mogą  ubiegać się jedynie w odniesieniu do lokali mieszkalnych. Bonifikaty te nie przysługują właścicielom lokali użytkowych i garaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

  • osobiście w punkcie informacyjnym Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29 (parter budynku)
  • telefonicznie pod numerem specjalnej infolinii: 12 616 99 56
  • w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”