• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

informacje Rady Nadzorczej SM "Krakus" - 14/03/17

Rada Nadzorcza SM Krakus w okresie od lipca 2016 do lutego 2017 odbyła 9 posiedzeń plenarnych. W tym samym okresie swoje posiedzenia miały komisje stałe RN, które pracowały zgodnie z przyjętymi zakresami i planami pracy .
W trakcie posiedzeń plenarnych Rada Nadzorcza zajmowała się bieżącymi sprawami związanymi z działalnością Spółdzielni oraz sprawami członkowskimi.
Zostały wprowadzone zmiany w niektórych regulaminach obowiązujących w naszej Spółdzielni:
  1. Regulamin napraw wewnątrz lokali.
  2. Regulamin rozliczania kosztów c.o (nowe tabele wskaźników).
Komisja Organizacyjno– Samorządowa na bieżąco monitorowała sprawy zadłużeń w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe. Skierowano wnioski do RN o wykluczenia z rejestru członków uporczywych dłużników. Intensyfikacja działań windykacyjnych powodowała bardzo często natychmiastowe spłaty zadłużeń lub podpisywanie umów o spłatę ratalną zadłużenia.  Najtrudniejsze są sprawy bardzo stare (lata 2008-2010) gdzie egzekwowanie należnych kwot jest utrudnione. Komisja przede wszystkim zajmowała się zadłużeniami  w opłatach za lokale. Wiele spraw związanych z zadłużeniami zostało wyjaśnionych, zostały skierowane wnioski do sądu o nakaz zapłaty, przeprowadzono eksmisję z lokali zajmowanych bezumownie. Zostały podpisane ugody dot. ratalnych spłat zadłużeń. Ugody te są  na bieżąco monitorowane.
 
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi zajmowała się sprawami związanymi  z remontami prowadzonymi na nieruchomościach Spółdzielni. Przedmiotem posiedzeń komisji była również kontrola dokumentacji związanej z remontami na poszczególnych nieruchomościach, kontrola książek obiektów, prawidłowość przeprowadzanych przeglądów okresowych i rocznych, udział w przetargach na roboty budowlane.  Szczególną uwagę zwracano na Plan robót remontowych na rok 2016 i jego wykonanie. Na wniosek Komisji GZM zmieniono  sposób przedstawiania planu remontu w zakresie rzeczowym i finansowym.
Członkowie Komisji GZM wspólnie z pracownikami DTA  w 2016 r. przeprowadzili kontrole na nieruchomościach gdzie były prowadzone prace remontowe. Wyniki  kontroli potwierdziły prawidłowość wykonywanych robót.
W dniu 11.01.2017 r. odbyło się spotkanie Zarządu, Rady Nadzorczej z przedstawicielami nieruchomości. Tematem spotkania było ustalenie ostatecznego zakresu planu prac remontowych  na nieruchomościach w 2017 r.  Ustalony zakres prac remontowych  jest ujęty w Planie remontów na 2017 r. który rada Nadzorcza przyjęła na lutowym posiedzeniu. Przedstawiciele  niektórych nieruchomości  znając potrzeby remontowe i finanse swojej nieruchomości zwrócili się do Zarządu i Rady Nadzorczej o podniesienie stawki na fundusz remontowy.  Rada Nadzorca przychyliła się do wniosków i podjęła stosowne uchwały.
Zwiększona stawka na fundusz remontowy pozwoli na zgromadzenie własnych funduszy na niezbędne remonty nieruchomości i uniknięcia obciążania lokatorów drogimi kredytami.
 
Komisja Rewizyjno–Ekonomiczna opiniowała wykonania planów finansowych.  Pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Zarząd nową strukturę organizacyjną Spółdzielni.
Jak co roku rekomendowała firmę do przeprowadzenia badania bilansu za 2016 r. Została wybrana firma POL-TAX z Łodzi.  Na wniosek KR-E ubezpieczenie majątku Spółdzielni  jest kontynuowane w firmie UNIQUA.
Szczegółowe informacje na temat pracy Rady Nadzorczej znajdziecie Państwo na stronie internetowej SM Krakus. Zachęcamy do częstego odwiedzania strony internetowej naszej Spółdzielni.
Zapraszamy również na co miesięczne dyżury członków Rady. Dyżur jest w każdą  3 środę miesiąca w godz. 16 – 17 w pokoju nr 207 II p. ul.  Świętokrzyska 12