• Tradycja
 • Doświadczenie
 • Rzetelność

informacje Zarządu - 28/06/18

Zarząd Spółdzielni informuje, iż w dniu 23.06.2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus", na którym zostały podjęte uchwały dotyczące m.in.:

 1.  Przyjęcia protokołów Walnych Zgromadzeń z dnia 24.06.2017 r. oraz z dnia 01.03.2018 r.
 2.  Przyjecia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. 
 3.  Przyjecia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.
 4.  Przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017 r. 
 5.  Podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.
 6.  Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w imieniu Spółdzielni w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.
 7.  Przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia w dniu 24.06.2017 r. oraz w dniu 01.03.2018 r. 
 8.  Przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji kompleksowej za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2014 r. 
 9.  Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni.
 10.  Wyboru rotującej części Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 11.  Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Różyckiego 6 w Krakowie.
 12.  Sprzedaży działek nr: 5/2, 6/5, 6/3, 8/3 i 9/1, obręb 42, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Białoprądnickiej w Krakowie.
 13.  Zmian w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia SM „Krakus”.
 14.  Zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Zgrodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zwołała na dzień 27.06.2018 r. na godz. 17 00  pierwsze po wyborach posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu ukonstytuowania sie Rady.