• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

informacje Zarządu Spółdzielni - 14/03/17

  1. W 2017 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” planuje przeprowadzenie dwóch zebrań z podziałem na członków zamieszkałych w nieruchomościach zlokalizowanych na Osiedlu „Azory” i na Osiedlu „Prądnik Biały”. Planowane terminy tych zebrań to 04.04.2017 r. dla członków zamieszkałych w nieruchomościach zlokalizowanych na Osiedlu „Azory” oraz 06.04.2017 r. dla członków zamieszkałych w nieruchomościach zlokalizowanych na Osiedlu „Prądnik Biały”. Miejsce i porządek obrad zebrań zostanie podany w zawiadomieniu o zebraniu, które będzie opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni oraz rozwieszone na tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych budynków będących w zarządzie Spółdzielni.
  2. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” planowane jest na dzień 24.06.2017 r. i odbędzie się, jak w roku ubiegłym, w hotelu Inter House przy ul. Bratysławskiej 2. Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia zostanie przedstawiony członkom Spółdzielni w terminie późniejszym.
  3. Rada Nadzorcza SM „Krakus” uchwałą RN 010/2017 z dnia 22.02.2017 r. uchwaliła rzeczowy plan funduszu remontowego na 2017 r. przyjęła wykonanie funduszu remontowego na poszczególnych nieruchomościach w 2016 r. Zarówno wykonanie planu remontowego z 2016 r. jak i plan na 2017 r. poniżej jest zaprezentowany w tabelach oraz dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „rzeczowy plan remontów”.
  4. Po analizach zadłużeń wraz z Komisją Organizacyjno-Samorządową, Zarząd Spółdzielni aktualnie prowadzi procedury eksmisyjne w stosunku do pięciu lokali mieszkalnych, które rozpoczną się po zakończeniu okresu ochronnego w kwietniu 2017 r. oraz przygotowuje do opróżnienia trzy lokale mieszkalne po dostarczeniu przez Gminę Miejską Kraków lokali socjalnych.