• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

informacje Zarządu Spółdzielni - 07/03/18

Zarząd Spółdzielni informuje, iż w dniu 1 marca 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni mieszkaniowej "Krakus".

Głównym punktem porządku obrad było omówienie i uchwalenie zmian Statutu Spółdzielni, wynikających z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Walne Zgromadzenie uchwaliło zmiany do Statutu - uchwała WZ - 2/2018 z dnia 01.03.2018 r. oraz jednolity tekst Statutu Spółdzielni - uchwała WZ - 3/2018 z dnia 01.03.2018 r.

Niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 01.03.2018 r., Zarząd Spółdzielni wystąpi z wnioskiem do sądu o zarejestrowanie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus".