• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Informacje Zarządu Spółdzielni - 20/12/19

1. Wynik finansowy SM „Krakus” za 9 miesięcy  2019 roku.

Okres do 01.01.2019r do 30.09. 2019r Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” zamknęła zyskiem netto w kwocie 746.212,19 złotych.

- Wynik na działalności podstawowej GZM (nadwyżka kosztów nad przychodami) wyniósł - 1.085.613,22 zł.

- Wynik na pozostałej działalności - 935.945,18 zł.

- Wynik na pozostałej działalności operacyjnej - 43.698,28 zł.

- Wynik na działalności finansowej - 98.657,29 zł.

- Zaliczki na podatek dochodowy -  244.692,00 zł.    

                                                         746.212,19 zł.

2. Wykonanie „ Planu finansowo-ekonomicznego zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi na rok 2019”  za 9 miesięcy 2019 roku.

  1.  Planowane na poziomie 9.108.821,07 zł. koszty Gospodarki Zasobami  Mieszkaniowymi  zostały wykonane w 69%  i wyniosły 6.322.809,34 zł.
  2.  Planowane na poziomie 7.243.974,79 zł. wpływy z Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi zostały wykonane w  69% i wyniosły 5.000.931,17 zł.
  3.  Wynik na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej dotyczący Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 9 miesięcy roku 2019  wyniósł  236.264,85 zł.

3. Zadłużenie i windykacja należności.

  Na dzień 30 września 2019 roku zadłużenie z tytułu zaległych opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych wynosiło 422.624,3 6 zł. Zadłużenie lokali użytkowych wynosiło 142.551,10 zł.

  W analogicznym okresie roku:

  2018 zadłużeniewynosiło odpowiednio - 483.221,68 zł. i  222.986,55 zł.

  2017 zadłużeniewynosiło odpowiednio- 692.270,37 zł. i  220.205,66 zł.

  2016 zadłużeniewynosiło odpowiednio - 753.278,61 zł. i  173.293,26 zł.

  2015 zadłużenie wynosiło odpowiednio- 819.617,06 zł. i  187.880,56 zł.

  W ogólnej kwocie zadłużeń ponad 63% stanowią zadłużenia ponad 6 miesięczne objęte wyrokami sądowymi, które znajdują się w egzekucji komorniczej, dotyczące zarówno obecnych jak i   byłych użytkowników lokali. W ogólnej kwocie zadłużeń pozostaje również część zadłużeń objęta dobrowolną spłatą ratalną, wynosząca na dzień 30.09.2019 r. ponad35,5 tys. zł. orazspłacane   ratalnie zadłużenia z tytułu rozliczeń mediów w kwocie ponad 9,8 tys. zł.

  W okresie 9 miesięcy 2019 roku w ramach prowadzonych działań windykacyjnych zmierzających do odzyskania zaległych należności czynszowych podpisane zostały pomiędzy Spółdzielnią, a 5   osobami porozumienia w sprawie ratalnej spłaty zadłużenia na łączną kwotę 16.223,20 zł. Ponadto zostały przygotowane i przekazane do Kancelarii prawnej akta windykacyjne 11 dłużników   lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, celem skierowania spraw na drogę postępowania sądowego na łączną kwotę 120.358,73 zł.

  Do osób zalegających z opłatami w okresie 9 miesięcy 2019 roku wysłano 1.060 upomnień oraz 199 wezwań do zapłaty.

4. Realizacja Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Do dnia 30 września 2019 roku Spółdzielnia otrzymała od Prezydenta Miasta Krakowa zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w odniesieniu do 12 nieruchomości oraz 1 postanowienie o odmowie wydania zaświadczeń dla nieruchomościNiepodległości 3a. Na postanowienie to zostało złożone zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, które podtrzymało w mocy decyzję organu I instancji, co skłoniło Zarząd Spółdzielni do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Na podstawie otrzymanych zaświadczeń potwierdzających przekształcenie praw do gruntów Spółdzielniasporządziła dla wszystkich nieruchomościwnioski o ustalenie opłaty jednorazowej, uwzględniającej maksymalną 60 % bonifikatę. Na dzień 30 września 2019 roku przekazano tytułem opłatjednorazowychdotyczących 6 nieruchomościkwotę łączną - 1.038.255,16 zł.

W miesiącu październiku Spółdzielnia wniosła opłaty dla 2 nieruchomości w kwocie łącznej 381.982,84 zł. Wmiesiącu listopadzie dokonano kolejnych opłat dla 4 nieruchomości w kwocie łącznej 510.178,40 zł. Tym samym, do dnia 15 listopada wniesione zostały opłaty jednorazowedotyczące wszystkich 12 nieruchomości w kwocie łącznej - 1.930.416,40 zł.

Informacje dla użytkowników mieszkań o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w imieniu których Spółdzielnia wniosła opłatę - zawierające wysokość opłaty przypadającej na mieszkanie z uwzględnieniem wpłaconych w roku 2019 zaliczek, jak również sposób spłaty pozostałej należności z tego tytułu Zarząd Spółdzielni przekaże użytkownikomdo końca I kwartału 2020 roku.

5. Obrót lokalami

W okresie 9 miesięcy 2019 roku w SM „Krakus” zawartych zostało 14 umów ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia własności tych lokali, w tym:

- 2  umowy w trybie art.11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

- 3  umowy w trybie art.12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

- 9  umów w trybie art.1714 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zarejestrowano ponadto 134 obroty lokalami dokonane przez osoby posiadające prawa do lokali.

6Sytuacja płatnicza i płynność finansowa Spółdzielni.

W okresie 9 miesięcy 2019 r. sytuacja płatnicza oraz płynność finansowa Spółdzielni była bardzo dobra.Wszystkie zobowiązania wobec dostawców mediów i usług; z tytułu zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań budżetowych oraz z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych regulowane były terminowo. Wolne środki pieniężne lokowane były na oprocentowanych terminowych lokatach bankowych.