• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

jak dostać dodatek mieszkaniowy? - art. Dziennik Polski 18.10.2016 r. - 18/10/16

Żeby dostać dodatek mieszkaniowy, musisz spełnić łącznie (!) trzy kryteria:

1. dochodowe,

2. powierzchni lokalu w stosunku do liczby osób,

3. mieć tytuł do mieszkania - na przykład być jego najemcą, lokatorem, właścicielem.

Kryterium dochodowe Dochód brany pod uwagę przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego to dochód brutto - czyli bez odliczenia podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga! Bierze się pod uwagę dochód z ostatnich pełnych 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Dodatek mieszkaniowy dostaniesz jeśli średni miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie nie przekracza: 1.544,48 zł - w jednoosobowym gospodarstwie domowym (175 procent najniższej emerytury. Najniższa emerytura wynosi teraz 882,56 zł), 1.103,20 zł - w gospodarstwie wieloosobowym (125 procent najniższej emerytury). Powierzchnia i liczba osób Powierzchnia mieszkania lub domu nie powinna przekroczyć normy, która wynosi dla: jednej osoby - 35 mkw. A 2 osób - 40 mkw. A 3 osób - 45 mkw. 4 osób - 55 mkw. A 5 osób - 65 mkw. A 6 osób - 70 mkw. Na każdą kolejną osobę dolicza się 5 mkw. Natomiast przy ubieganiu się o dodatek powierzchnię tę zwiększa się o 30 proc. albo o 50 proc. - pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc. Warto wiedzieć Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub wymagająca oddzielnego pokoju, do powierzchni normatywnej dolicza się 15 mkw. Kto może się starać O dodatek mieszkaniowy możesz wystąpić, jeśli: mieszkasz w lokalu komunalnym, zakładowym, jak również czynszowym, jesteś lokatorem, właścicielem mieszkania spółdzielczego, jesteś właścicielem mieszkania lub domu, zajmujesz swoje mieszkanie na podstawie umowy najmu lub użyczenia, zajmujesz mieszkanie bez tytułu prawnego - ale czekasz na przysługujący ci lokal zamienny lub socjalny. Ile dostaniesz Zacznijmy od tego, że pomoc gminy nie jest przyznawana do pełnej wysokości opłat za mieszkanie. Wysokość dodatku stanowi różnicę między kwotą wydatków ponoszonych i przeliczonych na powierzchnię normatywną a kwotą ustawowo określonego udziału własnego. Przyjmuje się dla celów dodatku mieszkaniowego, że: w gospodarstwie jednoosobowym przeznacza się 15 procent miesięcznych dochodów brutto na opłaty na mieszkanie, w gospodarstwie dwuosobowym, trzyosobowym oraz czteroosobowym - 12 procent, w gospodarstwie pięcioosobowym i większym - 10 proc. Jak się starać o pomoc Trzeba złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy. Składamy go w urzędzie miasta lub gminy (tam pytaj o szczegóły, gdzie konkretnie). 
WAŻNE INFORMACJE Pomoc. Można mieć dodatek energetyczny! Przy okazji pisania o pomocy w opłacaniu domowych rachunków trzeba również wspomnieć, że od 1 stycznia 2014 roku istnieje dodatek energetyczny. Tak zwany zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Ma na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej, które ponosi tak zwany odbiorca wrażliwy. Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku poz. 1059 z późn. zm) odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy (w rozumieniu artykułu 2 ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych; Dz. U. z 2013 rok, poz. 966 z późn. zm), która jest stroną umowy kompleksowej lub też umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 do 30 kwietnia 2017 wynosi, dla gospodarstwa domowego: jednoosobowego - 11,29 zł miesięcznie; dwuosobowego, trzyosobowego i czteroosobowego- 15,68 zł miesięcznie; pięcioosobowego i więcej - 18,81 zł miesięcznie. Przepisy. Formalności związane z wnioskiem Wniosek o dodatek mieszkaniowy składamy w urzędzie miasta/gminy. Decyzję administracyjną o jego przyznaniu podejmują więc władze samorządowe - wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy. Mają na to miesiąc od chwili przyjęcia wniosku. Gmina przyznaje dodatek zawsze na 6 miesięcy -licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Ponowny wniosek możesz złożyć w ostatnim (szóstym) miesiącu obowiązywania decyzji, a od negatywnej decyzji odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Powierzchnia. Trzeba potwierdzić niepełnosprawność Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna: 1) poruszająca się na wózku inwalidzkim, lub 2) wymagająca oddzielnego pokoju, - to wówczas do powierzchni normatywnej dolicza się 15 mkw. Pamiętajmy jednak o tym, że niepełnosprawność trzeba udokumentować - orzeczeniem lekarskim wydanym przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku osób poruszających się na wózku trzeba dołączyć aktualne zaświadczenie lekarskie. (gm) WARTO WIEDZIEĆ Dochód przy dodatku mieszkaniowym Obowiązują zasady, że do dochodu zalicza się: Wszelkie przychody - po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, i chorobowe. Przykładowo to: wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta, wynagrodzenie z umów o dzieło i zlecenia oraz agencyjnych, diety, zasiłki stałe z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, wychowawcze, zasiłki dla bezrobotnych i przedemerytalne, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie, żołd, alimenty, jednorazowe odprawy, jak również nagrody pieniężne. Dochody, których nie bierze się pod uwagę: świadczenie pomocy materialnej dla uczniów dodatek dla sierot zupełnych jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (czyli tak zwane becikowe) dodatek z tytułu urodzenia dziecka (do zasiłku rodzinnego) pomoc w zakresie dożywiania zasiłek pielęgnacyjny zasiłek okresowy z pomocy społecznej jednorazowe świadczenia pieniężne i świadczenia w naturze z pomocy społecznej dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny zapomoga pieniężna, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna, o których mowa w przepisach ustawy z 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (czyli 500+) dodatek wychowawczy, o którym mowa w ustawie z 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wypłata dodatku może być wstrzymana! Dzieje się tak gdy nie opłacamy na bieżąco różnicy ponad przyznany dodatek. 

Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/jak-dostac-dodatek-mieszkaniowy,10751938/