• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

lokale mieszkalne w postępowaniach przetargowych - 09/08/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetargi pisemne nieograniczone na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych i sprzedaży, 
składających się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju i łazienki.

1.  Lokal nr 107 przy ul. Różyckiego 4 w Krakowie

położony na IX piętrze, o pow. użytkowej 35,4 m2, do którego przynależy piwnica o pow. 1,3 m2.

Cena wywoławcza – 189.600,00 zł. Wadium - 11.000,00 zł.

Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.09.2017 r. o godz. 09:00 w biurze Spółdzielni,  

ul. Świętokrzyska 12, pok. 206.

2. ​​​Lokal nr 19 przy ul. Chełmońskiego 4 w Krakowie

położony na I piętrze, o pow. użytkowej 35,4 m2, do którego przynależy piwnica o pow. 2,3 m2.

Cena wywoławcza – 195.800,00 zł. Wadium - 12.000,00 zł.

Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.09.2017 r. o godz. 10:00 w biurze Spółdzielni,

ul. Świętokrzyska 12, pok. 206.

Oferty (tylko pisemne) należy złożyć najpóźniej w dniu 11.09.2017 r. do godz. 14:00, w biurze Spółdzielni, pok. 203 (sekretariat).

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 18 1320 1465 2896 0090 2000 0010najpóźniej w dniu 08.09.2017 r.

Lokale prezentowane będą w dniu 23.08.2017 r. w godz. 15:30 - 16:30 i  w dniu 29.08.2017 r. w godz. 09:00 - 10:00

lub w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z Działem Techniczno - Administracyjnym,

pok. 216, tel.  12/63 02 423 (320).

Z Regulaminem organizowania przetargu na uzyskanie pierwszeństwa ustanowienia tytułu prawnego do lokalu można zapoznać się w Dziale Finansowo - Członkowskim, pok. 208 i w Dziale Techniczno - Administracyjnym, pok. 216, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 13:00 oraz na stronie internetowej Spółdzielni – www. krakus.net.pl

Oferta winna zawierać:

a) imię, nazwisko, PESEL i adres oferenta lub nazwę osoby prawnej, numer KRS i jej siedzibę;

b) datę sporządzenia oferty;

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem organizowania przetargu na uzyskanie pierwszeństwa ustanowienia tytułu prawnego do lokalu oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

d) oferowaną cenę,

e) oświadczenie, o którym mowa w § 8 pkt b Regulaminu organizowania przetargu na uzyskanie pierwszeństwa ustanowienia tytułu prawnego do lokalu,

f) dowód wpłacenia wadium,

g) oświadczenie o poniesieniu, w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie, kosztów zorganizowania przetargu (ogłoszenie w prasie) w przypadku jego wygrania przez oferenta.

Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwisko i imię lub nazwę oferenta oraz adres lokalu objętego przetargiem.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert, które kwalifikują się do wygrania przetargu, bezpośrednio po zamknięciu przetargu pisemnego, zorganizowany zostanie przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargów lub ich unieważnienia bez obowiązku podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Finansowo - Członkowskim, tel. 12/633 78 85, 63 02 309

oraz w Dziale Techniczno – Administracyjnym, tel. 12/63 02 423 (320).