• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Ogłoszenie o przetargu - 09/01/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 88B, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Kluzeka 5, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały Zachód”.
Lokal położony na XI p., składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc o pow. użytkowej 44,04 m2. 
Cena wywoławcza – 138.031,00 zł
Wadium – 7.000,00 zł
Przetarg - otwarcie ofert przez komisję przetargową powołaną przez Zarząd Spółdzielni odbędzie się w dniu 03.02.2015 r. (wtorek) o godz. 09:00 w biurze Spółdzielni, ul. Świętokrzyska 12, pok. 206.
Oferty (tylko pisemne) należy złożyć najpóźniej w dniu 02.02.2015 r. do godz. 14:00, w biurze Spółdzielni, pok. 203 (sekretariat). 
Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni
18 1320 1465 2896 0090 2000 0010 najpóźniej w dniu 30.01.2015 r.
Oferta winna zawierać: 
a) imię, nazwisko, PESEL i adres oferenta lub nazwę osoby prawnej, numer KRS i jej siedzibę; b) datę sporządzenia oferty; c) oferowaną cenę, d) dowód wpłacenia wadium, e) oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu, oferent dokona wpłaty na konto Spółdzielni zaoferowanej ceny w terminie do 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia o wygraniu przetargu oraz poniesie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowego prawa. 
Dla ważności oferty cena oferowana musi być wyższa od ceny wywoławczej.
Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwisko i imię lub nazwę oferenta oraz adres lokalu objętego przetargiem.
Przetarg zostanie zamknięty z chwilą podjęcia przez Zarząd Spółdzielni uchwały w sprawie rozstrzygnięcia przetargu. Uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni o jego wyniku na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zamknięcia przetargu. 
Wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięciu przetargu, z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet zaoferowanej przez niego ceny. Wadium przepadnie uczestnikowi przetargu, który wygra przetarg, a nie dokona wpłaty zaoferowanej ceny w terminie do 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia o wygraniu przetargu.
Lokal prezentowany będzie w dniu 21.01.2015 r. w godz. 15:30 – 16:30 i w dniu 26.01.2015 r. w godz. 09:00 - 10:00 i lub w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z Działem Techniczno-Administracyjnym, pok. 216, tel.12/ 63-02-320 (321).
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez obowiązku podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
- w Dziale Finansowo - Członkowskim, tel. 12/633-78-85, 63-02-309, 
- w Dziale Techniczno-Administracyjnym, tel. 12/63-02-320 (321).