• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Ogłoszenie o przetargu - 25/02/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 44, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Gnieźnieńskiej 24 i przeniesienia własności tego lokalu. Lokal położony na III piętrze, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, ciemnej kuchni, przedsionka i łazienki, o pow. użytkowej 35,4 m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. 1,5 m2.
Cena wywoławcza – 184.842,00 zł.
Wadium – 10.000,00 zł.
Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.03.2016 r. (wtorek) o godz. 09:00 w biurze Spółdzielni, ul. Świętokrzyska 12, pok. 206.
Oferty (tylko pisemne) należy złożyć najpóźniej w dniu 14.03.2016 r. do godz. 14:00, w biurze Spółdzielni, pok. 203 (sekretariat).
Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 18 1320 1465 2896 0090 2000 0010 najpóźniej w dniu 11.03.2016 r.
Lokal prezentowany będzie w dniu 29.02.2016 r. w godz. 09:00 - 10:00 i w dniu 02.03.2016 r. w godz. 15:30 – 16:30 lub w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z Działem Techniczno-Administracyjnym, pok. 216, tel. 12/63-02-320 (321).
Z Regulaminem organizowania przetargu na uzyskanie pierwszeństwa ustanowienia tytułu prawnego do lokalu można zapoznać się w Dziale Finansowo Członkowskim, pok. 208 i w Dziale Techniczno-Administracyjnym, pok. 216, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 13:00 oraz na stronie internetowej Spółdzielni – www. krakus.net.pl
Oferta winna zawierać:
a) imię, nazwisko, PESEL i adres oferenta lub nazwę osoby prawnej, numer KRS i jej siedzibę; b) datę sporządzenia oferty; c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem organizowania przetargu na uzyskanie pierwszeństwa ustanowienia tytułu prawnego do lokalu oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń; d) oferowaną cenę, e) oświadczenie, o którym mowa w § 8 pkt a Regulaminu organizowania przetargu na uzyskanie pierwszeństwa ustanowienia tytułu prawnego do lokalu, f) dowód wpłacenia wadium, g) oświadczenie o poniesieniu, w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie, kosztów zorganizowania przetargu w przypadku jego wygrania przez oferenta.
Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwisko i imię lub nazwę oferenta oraz adres lokalu objętego przetargiem.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert, które kwalifikują się do wygrania przetargu, bezpośrednio po zamknięciu przetargu pisemnego, zorganizowany zostanie przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez obowiązku podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
- w Dziale Finansowo - Członkowskim, tel. 12/633-78-85, 63-02-309,
- w Dziale Techniczno-Administracyjnym, tel. 12/63-02-320 (321)