• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

ogłoszenie o przetargu - wodomierze - 14/05/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza konkurs ofert  na dostawę, montaż pierwotny wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) wraz z dostarczeniem materiałów instalacyjnych i wykonaniem instalacji pod wodomierz, oraz wymiana w ramach legalizacji wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) w budynkach będących w zasobach SM KRAKUS.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przetargu oferenci mogą odbierać  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12,  pok. 218, II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania, telefon nr: 12/6302-334.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni tj.: ul. Świętokrzyska 12 (II p. pok. 203)    w Krakowie,  w terminach i trybie określonym w SIWZ tj. do dnia 05.06.2019r. do godz. 1000.

Informacji udzielają:

Dział Techniczno-Administracyjny SM „Krakus”

tel.:  12 / 6302-424 lub 12/6302-334 codziennie w dni robocze   w godz. 800 do 1300

mail : spoldzielnia @krakus.net.pl