• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Ogłoszenie - przetarg - 07/01/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na:
„Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach stanowiących zasoby SM „Krakus” w Krakowie”.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 100 zł + VAT oferenci mogą zakupić w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34 i po przedłożeniu kopii wpłaty opłaty za SIWZ.
Opłatę za SIWZ należy wpłacić na konto Spółdzielni, tj. Bank Pocztowy SA o/o w Krakowie nr 18 1320 1465 2896 0090 2000 0010
Termin składania ofert – do 22.01.2015 r. do godziny 11:00
Miejsce składania ofert - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” 30-015 Kraków ul. Świętokrzyska 12, sekretariat pok. 203, II piętro.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2015 r. o godzinie 11:30 w biurze Zamawiającego przy ulicy Świętokrzyskiej 12, sala konferencyjna pok. 206, II piętro.
Informacji udzielają:
Dział Techniczno-Administracyjny SM „Krakus” tel: 12 63 02 320 lub 12 63 02 321 codziennie w dni robocze w godzinach 10:00 do 14:00; e-mail: dorota.misiolek@krakus.net.pl