• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

ogłoszenie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - 04/10/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, iż z dniem 04 października 2018 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. Poz.1716), zgodnie z którą:

  • Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.
  • Współwłaścicielami gruntów w wielkości posiadanych udziałów stają się: osoby posiadające prawo odrębnej własności lokali oraz Spółdzielnia  w odniesieniu do lokali o statusie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali i spółdzielczych własnościowych praw do lokali.
  • Dotychczasowy właściciel gruntów – w przypadku naszej Spółdzielni jest to Gmina miejska Kraków, zobowiązany został do wydania z urzędu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa każdemu  dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
  • Zaświadczenie stanowić będzie podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków.
  • W zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie zawarta będzie informacja o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu. Opłata  w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia,  wnoszona będzie przez okres 20 lat od daty przekształcenia  z możliwością jednorazowej spłaty w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia na pisemny wniosek właściciela.
  • Jednostka samorządu terytorialnego może udzielić bonifikaty przy opłacie wnoszonej jednorazowo na podstawie uchwały Rady Miasta.
  • Z uwagi na określony w ustawie 12 miesięczny okres wydawania przez Urząd Miasta Krakowa zaświadczeń o przekształceniu praw użytkowania wieczystego  gruntów na prawa własności, zachodzi uzasadniona obawa, iż w roku 2019 zawieranie umów przeniesienia własności lokali będzie niemożliwe do czasu uzyskania  tych zaświadczeń.
  • Wobec powyższego osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali (lokatorskie lub własnościowe) zainteresowane zawarciem umowy przeniesienia własności tych lokali w roku bieżącym proszone są o kontakt osobisty z Działem Finansowo-Członkowskim Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni ul. Świętokrzyska 12 pok. 208 w ustalonych godzinach przyjęć.

Powyższa informacja nie dotyczy nieruchomości: Pachońskiego 28; Legnicka 24, 24A; Mazowiecka 131, Kijowska 48; Białoprądnicka 34, 34A; Białoprądnicka 34B, ponieważ grunt w tych nieruchomościach jest własnością Spółdzielni oraz właścicieli wyobrębnionych lokali.