• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Opłata jednorazowa za przekształcenie prawa do gruntu - 29/04/20

Informacja dla osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o możliwości wniesienia jednorazowo opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, iż  po przekazaniu Państwu  informacji  dotyczącej wysokości  opłaty  przypadającej na mieszkanie z tytułu przekształcenia prawa do gruntu,  duża ilość osób jest zainteresowana  wniesieniem  tej opłaty jednorazowo, rezygnując  z  możliwości  wnoszenia jej  w miesięcznych ratach.

Osoby zainteresowane wniesieniem jednorazowej opłaty powinny zgłosić swój zamiar do Spółdzielni  w formie pisemnej  (drogą pocztową lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej), która umożliwi nam  weryfikację naliczania opłat.

Wpłaty z powyższego tytułu, po akceptacji SM „Krakus” należy wnieść na rachunek bankowy Spółdzielni o numerze :

18 1320 1465 2896 0090 2000 0010

z podaniem w tytule przelewu :

            „Opłata jednorazowa za przekształcenie prawa do gruntu za  lokal nr…… ul………………..”