• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

postępowanie przetargowe na dostawę i montaż wodomierzy - 18/10/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza konkurs ofert na wykonanie niżej wymienionych robót  dostawę, montaż pierwotny wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) wraz z dostarczeniem materiałów instalacyjnych i wykonaniem instalacji pod wodomierz, oraz wymiana w ramach legalizacji wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) w budynkach będących w zasobach SM KRAKUS.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przetargu, w cenie 100,00 zł + 23% VAT, oferenci mogą odbierać

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12,  pok. 218, II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania, telefon nr: 12/6302-334 i po przedłożeniu wpłaty opłaty za SIWZ

Opłatę za SIWZ należy wpłacić na konto Spółdzielni tj.:

Bank Pocztowy S.A. o/o Kraków nr 18 1320 1465 2896 0090 2000 0010.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni tj: ul. Świętokrzyska 12 (II p. pok. 203), 

w terminach i trybie określonym w SIWZ tj. do 30.11.2017 r. do godz. 930.

Informacji udzielają:

Dział Techniczno-Administracyjny SM „Krakus”

tel.:  12 / 6302-424 lub 12/6302-334 codziennie w dni robocze   w godz. 1000 do 1300

mail : andrzej.kapusta@krakus.net.pl ;