• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Propozycje do planu remontów na 2021 r. - 04/08/20

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krakus’’ informuje , że w najbliższym czasie przystąpi do przygotowywania projektu Planu Remontów na 2021 rok.

W związku z powyższym  członkowie Spółdzielni oraz właściciele mieszkań mogą składać pisemne wnioski i opinie  na temat potrzeb remontowych poszczególnych nieruchomości do dnia 30.09.2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że projekt Planu Remontów będzie opracowany w oparciu o:

* przepisy prawa – m.in. Ustawa Prawo Budowlane, Rozporządzenie MSWiA w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

* wyniki aktualnie prowadzonych przeglądów 5-letnich budynków –budowlane i elektryczne , przeglądy kominiarskie ,przeglądy instalacji gazowych

* wyniki  resursów dźwigów osobowych oraz zaleceń pokontrolnych Urzędu Dozoru Technicznego

* potrzeby remontowe wynikające z bieżącej eksploatacji budynków

* środki finansowe zgromadzone na funduszach remontowych poszczególnych nieruchomości

* analizę wykonania planu remontów za 2020r

* wnioski Przedstawicieli Nieruchomości ,członków Spółdzielni ,właścicieli lokali mieszkalnych

Projekt planu remontowego na 2021 r. będzie  przedłożony do akceptacji Rady Nadzorczej Spółdzielni z uwzględnieniem  powyższych założeń.

Wnioski i opinie można składać w formie pisemnej jak również w formie elektronicznej na adres spoldzielnia@krakus.net.pl