• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Propozycje do planu remontów na 2022 r. - 07/09/21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus" informuje, że w najbliższym czasie przystąpi do przygotowywania projektu Planu Remontów na 2022 rok.
W związku z powyższym członkowie Spółdzielni oraz właściciele mieszkań mogą składać pisemne wnioski i opinie na temat potrzeb remontowych poszczególnych nieruchomości do dnia 30 września 2021 r. 

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że projekt Planu Remontów będzie opracowany w oparciu o:

  • przepisy prawa — m.in. Ustawa Prawo Budowlane, Rozporządzenie MSWiA w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
  • wyniki przeprowadzonych przeglądów technicznych budynków —budowlane oraz przeglądy kominiarskie i przeglądy instalacji gazowych
  • wyniki resursów dźwigów osobowych oraz zaleceń pokontrolnych Urzędu Dozoru Technicznego
  • potrzeby remontowe wynikające z bieżącej eksploatacji budynków
  • środki finansowe zgromadzone na funduszach remontowych poszczególnych nieruchomości
  • analizę wykonania planu remontów za 2021 r.
  • wnioski Przedstawicieli Nieruchomości, członków Spółdzielni właścicieli lokali mieszkalnych.

Projekt planu remontowego na 2022 r. będzie przedłożony do akceptacji Rady Nadzorczej Spółdzielni z uwzględnieniem powyższych założeń.

Wnioski i opinie można składać w formie pisemnej jak również w formie elektronicznej na adres spoldzielnia@krakus.net.pl