• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – aspekty praktyczne - 15/03/19

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – aspekty praktyczne

Zarząd SM ,,Krakus’’ informuje, że działając na podstawie zapisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz.U poz.1716 z 2018 r. ) oraz treści  Uchwały  NR CXV/3022/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat prowadzi szereg czynności mających doprowadzić do wydania przez Wydział Skarbu Miasta Krakowa zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów.

Z  zasobu Gminy Miejskiej Kraków pozyskano dla wszystkich nieruchomości;

a/ wypisy z rejestrów  gruntów

b/ wypisy z kartotek budynków

c/ mapy zasadnicze nieruchomości gruntowych

W Krajowym Rejestrze Sądowym  zweryfikowano wszystkie zapisy widniejące w księgach wieczystych nieruchomości.

Dokonano kontroli wysokości i prawidłowości opłat za wieczyste użytkowanie w Wydziale Skarbu Urzędu Miasta Krakowa.

Na podstawie w/w czynności w miesiącu marcu Zarząd Sp-ni złożył wnioski o wydanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla wszystkich nieruchomości.

W chwili obecnej otrzymaliśmy zaświadczenie dla nieruchomości ul. Różyckiego 5 i 7. Na pozostałe oczekujemy w ustawowym terminie –  czterech miesięcy.

Po otrzymaniu w/w zaświadczeń Zarząd Sp-ni rozpocznie wykup nieruchomości w oparciu o przedstawione podstawy prawne z założeniem zapłaty w terminie 12-mcy od daty otrzymania zaświadczeń i otrzymania 60% bonifikaty.

Powyższe działania obejmują całe zasoby mieszkaniowe Spółdzielni za wyjątkiem właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

Właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych mogą we własnym zakresie wystąpić ze stosownym wnioskiem o wydanie zaświadczenia do Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29. Złożenie wniosku wymaga wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłatę przekształceniową można wnosić w okresie 20-lat lub z bonifikatą w okresach określonych w Uchwale Rady Miasta Krakowa.

Nr konta do opłat za przekształcenie gruntu:

PKO BP 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 

W załączeniu publikujemy wzór wniosku ;

a/ wniosek o wydanie zaświadczenia w trybie zwykłym (4-miesięcznym)

b/ wniosek o wydanie zaświadczenia w trybie przyspieszonym z uzasadnieniem

c/ zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

d/ wzór zaświadczenia jaki powinien otrzymać właściciel wyodrębnionego lokalu mieszkalnego.

 

Załączniki;

1 . Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz.U poz.1716 z 2018r )

2. Uchwała  NR CXV/3022/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

3. Wzór wniosku  o wydanie zaświadczenia w trybie zwykłym (4-miesięcznym)

4. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w trybie przyspieszonym z uzasadnieniem

5. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

6. Wzór zaświadczenia jaki powinien otrzymać właściciel wyodrębnionego lokalu mieszkalnego