• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

przesunięcie terminu Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" - 03/06/20

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, że w związku z obowiązywaniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego nie jest możliwe zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” z bezpośrednim udziałem członków Spółdzielni w planowanym terminie 20 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 90 Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia wszyscy członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” zostaną zawiadomieni w sposób przewidziany w Statucie Spółdzielni.