• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

przetarg - dostawa, montaż pierwotny wodomierzy zimnej wody - 30/04/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza konkurs ofert na  dostawę, montaż pierwotny wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3) wraz z dostarczeniem materiałów instalacyjnych i wykonaniem instalacji pod wodomierz, oraz wymianę w ramach legalizacji wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym firmy Ista (typu domaqua radio net 3)               w budynkach będących w zasobach SM KRAKUS.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przetargu oferenci mogą odbierać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12,  pok. 218, II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania, telefon: 12/6302-334.

Opłatę za SIWZ należy wpłacić na konto Spółdzielni tj.: Bank Pocztowy S.A. o/o Kraków  nr 18 1320 1465 2896 0090 2000 0010.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni tj: ul. Świętokrzyska 12 (II p. pok. 203)  30-015 Kraków,            w terminach i trybie określonym w SIWZ tj. do dnia 22.05.2018 r. 

Informacji udzielają:

Dział Techniczno-Administracyjny SM „Krakus”

tel.:  12 / 6302-424 lub 12/6302-334 codziennie w dni robocze   w godz. 1000 do 1300

mail : andrzej.kapusta@krakus.net.pl