• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

przetarg pisemny nieograniczony - lokal mieszkalny Różyckiego 5 - 10/05/22

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Różyckiego 5 w Krakowie i sprzedaży tego lokalu.

Lokal położony na parterze, składa się z 3 pokoi, „ciemnej” kuchni, korytarza i łazienki, o pow. użytkowej 43,6 m2oraz przynależnej piwnicy o pow. 2,3 m2.

Cena wywoławcza wynosi 372.000,00(tj. 8.532,11 zł/m2). Wadium w wys. 19.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.06.2022 r. o godz.09:00 w biurze Spółdzielni, ul. Świętokrzyska 12, pok. 206.

Oferty (tylko pisemne) należy złożyć najpóźniej  w dniu 31.05.2022 r. do godz. 15:00 w biurze Spółdzielni, ul. Świętokrzyska 12, pok. 203 (sekretariat).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni 18 1320 1465 2896 0090 2000 0010 najpóźniej w dniu 30.05.2022 r. 

Lokal będzie prezentowany w dniu 18.05.2022 r. w godz. 15:30 - 16:30 oraz w dniu 19.05.2022 r. w godz. 09:00 - 10:00 lub w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z Działem Techniczno - Administracyjnym, pok. 216, tel. 12/63 02 320 lub 12/63 02 423.

Z Regulaminem organizowania przetargu na uzyskanie pierwszeństwa ustanowienia tytułu prawnego do lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni – www. krakus.net.pl

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko, PESEL i adres oferenta lub nazwę osoby prawnej, numer KRS i jej siedzibę,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem organizowania przetargu na uzyskanie pierwszeństwa ustanowienia tytułu prawnego do lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  4. oferowaną cenę,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółdzielnię danych osobowych do celów postępowania  przetargowego,
  6. oświadczenie o gotowości zawarcia notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności przedmiotowego lokalu i sprzedaży tego lokalu oraz poniesienia kosztów z tym związanych - w przypadku wygrania przetargu przez oferenta,
  7. dowód wpłacenia wadium,
  8. oświadczenie o poniesieniu, w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie, kosztów zorganizowania przetargu (ogłoszenie w prasie) w przypadku jego wygrania przez oferenta.

Warunkiem zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży jest złożenie deklaracji członkowskiej. 

Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwisko i imię lub nazwę oferenta oraz adres lokalu objętego przetargiem.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez obowiązku podania przyczyny.       

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Finansowo - Członkowskim, pok.208, tel. 12/633 78 85 lub 12/63 02 309 oraz w Dziale Techniczno - Administracyjnym, pok. 216, tel. 12/63 02 320 lub 12/63 02 423.