• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 27/07/16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (pracowni plastycznej) nr 88A, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Pachońskiego 14 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały Zachód”, położonego na XI piętrze, o powierzchni użytkowej 39,0 m2.   

Cena wywoławcza w wysokości – 148.800,00 zł. Wadium - 8.000,00 zł.

Przetarg – otwarcie ofert przez Komisję przetargową w obecności oferentów odbędzie się w dniu 24.08.2016 r. (środa) o godz. 11:00 w biurze SM „Krakus”, ul. Świętokrzyska 12, pok. 206.

Oferty (tylko pisemne) należy złożyć najpóźniej w dniu 23.08.2016 r. do godz.14:00, w biurze SM „Krakus”, pok. 203 (sekretariat).

Wadium należy wpłacić na konto SM „Krakus” 18 1320 1465 2896 0090 2000 0010 najpóźniej   w dniu 22.08.2016 r.

Oferta winna zawierać:

a) imię, nazwisko, PESEL i adres oferenta lub nazwę osoby prawnej, numer KRS i jej siedzibę;  b) datę sporządzenia oferty; c) oferowaną cenę; d) dowód wpłaty wadium;  e) oświadczenie, że   w przypadku wygrania przetargu, oferent dokona wpłaty na konto SM „Krakus” zaoferowanej ceny w terminie do 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia o wygraniu przetargu oraz poniesie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowego prawa;       f) oświadczenie o poniesieniu, w wyznaczonym przez SM „Krakus” terminie, kosztów zorganizowania przetargu w przypadku jego wygrania przez oferenta.

Dla ważności oferty cena oferowana musi być wyższa od ceny wywoławczej.

Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwisko i imię lub nazwę oferenta oraz adres lokalu objętego przetargiem.

Przetarg zostanie zamknięty z chwilą podjęcia przez Zarząd SM „Krakus” uchwały w sprawie rozstrzygnięcia przetargu. Uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni o jego wyniku na piśmie  w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet zaoferowanej przez niego ceny. Wadium przepadnie uczestnikowi, który wygra przetarg, a nie dokona wpłaty zaoferowanej ceny w terminie do 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia o wygraniu przetargu. 

Lokal prezentowany będzie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Techniczno – Administracyjnym, pok. 216, tel. 12/ 63 02 320 (423).

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez obowiązku podania przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Finansowo – Członkowskim, pok. 208, tel. 12/ 633 78 85.