• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu sprzedaż - 24/07/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (pracowni plastycznej) nr 66A, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Pigonia 4 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały Zachód”, usytuowanego na XI piętrze, o pow. użytkowej 39,08 m2.   

Cena wywoławcza  – 146.000,00 zł. Wadium - 10.000,00 zł.

Przetarg – otwarcie ofert przez Komisję przetargową w obecności oferentów odbędzie się w dniu 30.08.2017 r.  o godz. 10:00 w biurze SM „Krakus”, ul. Świętokrzyska 12, pok. 206.

Oferty (tylko pisemne) należy złożyć najpóźniej w dniu 29.08.2017 r. do godz. 14:00, w biurze SM „Krakus”, pok. 203 (sekretariat).

Wadium należy wpłacić na konto SM „Krakus” 18 1320 1465 2896 0090 2000 0010 najpóźniej   w dniu 28.08.2017 r.

Lokal prezentowany będzie w dniu 27.07.2017 r. w godz. 09:00 - 10:00 i w dniu 02.08.2017 r. w godz. 15:30 – 16:30 lub w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z Działem Techniczno - Administracyjnym, pok. 216, tel. 12/ 63 02 423 (320).

Oferta winna zawierać:

a)  imię, nazwisko, PESEL i adres oferenta lub nazwę osoby prawnej, numer KRS i jej siedzibę;

 b)  datę sporządzenia oferty;

c)  oferowaną cenę;

d)  dowód wpłaty wadium;

e) oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu, oferent dokona wpłaty na konto SM „Krakus” zaoferowanej ceny w terminie do 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia o wygraniu przetargu oraz poniesie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowego prawa; 

f) oświadczenie o poniesieniu, w wyznaczonym przez SM „Krakus” terminie, kosztów zorganizowania przetargu (ogłoszenie w prasie) w przypadku jego wygrania przez oferenta.

Dla ważności oferty cena oferowana musi być wyższa od ceny wywoławczej.

Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwisko i imię  lub nazwę oferenta oraz adres lokalu objętego przetargiem.

Przetarg zostanie zamknięty z chwilą podjęcia przez Zarząd SM „Krakus” uchwały w sprawie rozstrzygnięcia przetargu. Uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni o jego wyniku na piśmie  w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet zaoferowanej przez niego ceny. Wadium przepadnie uczestnikowi, który wygra przetarg, a nie dokona wpłaty zaoferowanej ceny w terminie do 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia o wygraniu przetargu. 

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez obowiązku podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Finansowo - Członkowskim, pok. 208, tel. 12/ 633 78 85, 63 02 309.