• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

stanowisko Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie - 20/02/20

Zarząd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie realizując jedno z podstawowych statutowych zadań, jakim jest reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego, wraz z uczestnikami spotkania w dniu 13 lutego br. (zgodnie z załączoną listą obecności), w ramach prowadzonych konsultacji dotyczących zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, opartych na Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zwraca się z poniższymi postulatami.

Wnosimy o:

Odstąpienie od przyjęcia miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Zaproponowaną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjętą od gospodarstwa domowego, w wysokości 49,00 zł uważamy za wyjątkowo niesprawiedliwą społecznie. Nie odpowiada ona w żaden sposób idei „zanieczyszczający płaci”. Nie można zakwestionować faktu, że ilość wytwarzanych odpadów jest proporcjonalna do ilości osób, które odpowiadają za ich wytworzenie, a metoda naliczania opłaty od gospodarstwa domowego obarcza największym ciężarem ludzi samotnych, jak wiemy z doświadczenia zawodowego często emerytów i rencistów.

Po analizie zaproponowanej metody opłat od gospodarstwa domowego, w oparciu o dane, otrzymane z czternastu zrzeszonych spółdzielni, uzyskaliśmy wyniki, mówiące iż uśredniony wzrost łącznej opłaty przypadający na spółdzielnię wyniósłby ok. 80% (od 30% aż do ok. 120%). W prezentacji MPO, pokazywanej w ramach obecnie prowadzonych konsultacji, wykazano, że planowany wzrost kosztów obsługi nieruchomości zamieszkałych przyjmowany jest z 216 mln zł w 2020 roku na 225 mln zł w 2021 roku, co stanowi 4,17 % wzrostu. Natomiast kompleksowe porównanie Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, wynoszącego w 2019 roku 229 mln zł, przy jego planowanym wzroście w 2021 roku na kwotę 266 mln zł stanowi wzrost o 16,16%.

Dopuszczenie zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów segregowanych z zabudowy wielorodzinnej, szczególnie bioodpadów i odpadów segregowan.

Zaleganie w pojemnikach bioodpadów, szczególnie w okresie letnim będzie stanowić pod wieloma względami zagrożenie biologiczne. Nałożenie natomiast obowiązku na mieszkańców spółdzielni gromadzenia odpadów (segregowanych) w pojemnikach lub workach i niedopuszczanie do ich przepełnienia będzie nie do zrealizowania przy niewystarczającej częstotliwości ich odbioru. Większość spółdzielni nie ma także możliwości zwiększenia ilości posiadanych pojemników z uwagi na brak miejsca na ich lokalizację.

Wydłużenie terminu usuwania odpadów powstałych w wyniku remontu lokali, budynków (np. gruzu i innych odpadów poremontowych) z 3 dni od chwili ich wytworzenia do przynajmniej 7.

Przy prowadzeniu większych remontów termin trzydniowy nie jest realny do dotrzymania.

Rozważenia przypisania odpowiedzialności za dostarczenie, oznakowanie, mycie i dezynfekcję pojemników operatorowi systemu.

Taki postulat wypływa z dotychczasowego doświadczenia, szczególnie dotyczącego utrzymania we właściwym stanie technicznym i w czystości pojemników [art. 5.1.1) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach].

Przesunięcie terminu planowanych zmian systemu.

Postulat taki pojawiał się w ramach wielu spotkań konsultacyjnych. Jest to uzasadnione, biorąc pod uwagę wszystkie powyższe postulaty i nasze przeświadczenie o konieczności przyjęcia korzystniejszych dla mieszkańców rozwiązań.

Jednocześnie zwracamy się o podjęcie inicjatywy wobec ustawodawcy o przyjęcie takiego rozwiązania, aby opłaty z tytułu gospodarowania odpadami były wnoszone jako podatek. Rozwiązanie takie całkowicie uszczelniłoby system, a co się z tym wiąże wpływy z tego tytułu byłyby większe. Dochody były wartością stałą, a nie zależną od pewnych zmiennych. Całkowicie wyeliminowałoby to także problem podrzucania odpadów np. w lasach i w innych nieprzeznaczonych do tego miejscach.

podpisane przez Prezesa Zarządu Regionalnego Zwiąku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie