• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Uchwała Zarządu Spółdzielni w sprawie ustalenia sposobu rozliczenia jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 25/03/20

Uchwała Zarządu nr Z – 029/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie ustalenia sposobu rozliczenia jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

W związku z wniesieniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Krakus” w roku 2019 jednorazowych opłat za przekształcenie praw do gruntów na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zmianami), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ustala, że opłaty te rozliczone zostaną w następujący sposób:

  • Rozliczenie wniesionych przez Spółdzielnię opłat z osobami posiadającymi spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali nastąpi w okresie 8 lat (96 miesięcy) począwszy od roku 2020, przy czym za okres od stycznia do czerwca 2020 roku (6 miesięcy) wnoszone będą opłaty zaliczkowe w dotychczasowej wysokości, natomiast począwszy od miesiąca lipca 2020 r. w wysokości wynikającej z następującego wyliczenia:

Kwota opłaty przypadająca na lokal– wniesione zaliczki w roku 2019 – wniesione zaliczkiza okres I – VI roku 2020 / powierzchnię lokalu w m² / 90 miesięcy.

  • Osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,które wystąpią z wnioskiem o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu w okresie spłaty określonym w punkcie 1, zobligowane będą do wniesienia jednorazowo pozostałego do spłaty zobowiązania z przedmiotowego tytułu przedzawarciem ww. umowy.
  • Wartość opłat wniesionych przez Spółdzielnię za lokale niemieszkalne oraz lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu we wszystkich budynkach w kwocie łącznej 246.702,82 złotych zostanie pokryta nadwyżką bilansową w okresie wskazanym przez Zarząd Spółdzielni.