• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Walne Zgromadzenie 24.06.2017 - 05/06/17

Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 05.06.2017 r. wyłożone zostały w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, niżej wymienione dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi:

  • sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016 r.,
  • sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
  • sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu  04.06.2016 r.,
  • sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od 08.06.2016 r. do 17.05.2017 r.,
  • projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przygotowane przez Zarząd Spółdzielni,  
  • protokół  Walnego Zgromadzenia z dnia 04.06.2016 r.,
  • protokół z lustracji kompleksowej za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2014 r.,
  • sprawozdanie z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji kompleksowej za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2014 r.

Projekty uchwał zgłoszone w trybie art. 83 ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych lub przygotowane w wyniku żądań zgłoszonych w trybie powołanego wyżej artykułu wyłożone zostaną

na 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 10.06.2017 r.

Wyżej wymienione dokumenty dostępne są również dla Członków Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni,  po bezpiecznym zalogowaniu się, w zakładce e-kartoteka/Dokumenty Spółdzielni/folder Walne Zgromadzenie.