• Tradycja
 • Doświadczenie
 • Rzetelność

WARUNKI PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH W ZASOBACH SM „KRAKUS” - 20/08/19

WARUNKI PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH W ZASOBACH SM „KRAKUS”

Warunki ogólne prowadzonych prac remontowych

 • zgodnie z zapisem „Regulaminu użytkowania lokali i porządku domowego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” obowiązkiem wszystkich mieszkańców jest przestrzeganie porządku i czystości w obrębie lokali mieszkalnych;

 • w związku z powyższym prowadząc remont w mieszkaniu, klatkę schodową oraz korytarz należy utrzymywać w okresie wykonywanego remontu w czystości tj. codziennie po skończonych pracach należy przemyć klatkę schodową aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń;

 • dodatkowo na czas przewozu windą np. materiałów budowlanych lub mebli należy zadbać o zabezpieczenie podłogi i ścian przed ewentualnymi uszkodzeniami, zarysowaniami;

 • gruz pozostały po pracach budowlanych należy wywieźć na wysypisko komunalne we własnym zakresie i na własny koszt;

 • prace uciążliwe dla mieszkańców jak używanie wiertarek, młotów udarowych, itp. urządzeń należy wykonywać zgodnie z Regulaminem użytkowania lokali i porządku domowego – rozdz. VI pkt. 2;

 • parkowanie samochodów firm wykonujących remont może odbywać się tylko chwilowo na czas wyładunku lub załadunku

Wymiana instalacji wodnej, remont łazienki i kuchni

 • nie wolno wykonywać żadnych bruzd na rury w blokach kominowych oraz blokach ścian nośnych. Przewody instalacji wodnej (w tych miejscach należy) obmurować, nie wolno ich wkuwać w ścianę;

 • przed zamurowaniem rur należy sprawdzić szczelność złączy;

 • przed przystąpieniem do obmurowania wanny lub brodzika, należy dokładnie sprawdzić drożność oraz szczelność odpływu do kratki ściekowej, umywalki, stan techniczny kratki ściekowej tak, aby z tego powodu nie wystąpiły w przyszłości przecieki do mieszkań poniżej;

 • w obudowie wanny lub brodzika należy pozostawić dostęp do w/w elementów na wypadek konieczności dokonania naprawy, oraz dostęp do kratki ściekowej w celu możliwości okresowego jej udrażniania;

 • jeżeli w obmurowanych częściach instalacji powstaną w przyszłości jakiekolwiek przecieki, umożliwi Pan/i Administracji dokonanie niezbędnych prac bez żądania naprawy uszkodzonych przy tych pracach fliz itp., lub usunie przecieki we własnym zakresie w ustalonym przez Administrację terminie;

 • celem umożliwienia w przyszłości napraw instalacyjnych, należy pozostawić pewną ilość fliz itp. (ok. 1 m2) dla dokonania ewentualnych uzupełnień; 

 • nie wolno likwidować żadnych wyciorów, rewizji do przewodów kanalizacyjnych, wentylacyjnych lub spalinowych, należy pozostawić do nich dostęp;

 • nie wolno zabudowywać rur gazowych;

Montaż kabiny natryskowej i brodzika w miejsce wanny

 • przed zamontowaniem brodzika należy dokładnie sprawdzić stan kratki ściekowej;

 • brodzik należy osadzić na cokole o wysokości minimum 20 cm oraz przewidzieć odprowadzenie ścieków przez spust i rurę o średnicy max. 32 mm do kratki ściekowej;

 • należy zapewnić swobodny dostęp do kratki ściekowej;

 • przed zamontowaniem brodzika należy dodatkowo zabezpieczyć środkiem uszczelniającym wylewkę betonową, bezpośrednio pod brodzikiem;

 • po zamontowaniu brodzik należy dokładnie uszczelnić w miejscach styku kabiny z flizami;

 • po zamontowaniu kabiny natryskowej należy dokładnie uszczelnić silikonem miejsca styku

Montaż wodomierza

 • zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków w zasobach SM Krakus, §2 pkt 2 - wodomierze zimnej wody ze zdalnym odczytem radiowym wyposażone w moduł radiowy firmy Ista (typu domaqua radio) montuje i wymienia Spółdzielnia na koszt użytkownika lokalu;

 • w gestii użytkowników lokalu leży dostosowanie instalacji zimnej wody do możliwości zamontowania wodomierza tj. wykonanie podejścia pod wodomierz;

 • po wykonaniu powyższego Spółdzielnia dokona montażu ww. wodomierza

Wymiana okien

 • okna muszą być tak zamontowane, aby nie powstało zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi ani nie  było naruszone bezpieczeństwo publiczne;

 • okna winny spełniać wymagania wyrobów budowlanych nadających się do stosowania   przy wykonaniu robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92 z 2004 poz.881);

 • przy wymianie okien należy zachować te same wymiary ościeżnicy, co w oknach dotychczasowych oraz należy przestrzegać symetrycznego ich osadzania względem ościeży;

 • przy wymianie należy zachować kolorystykę okien oraz podział na kwatery, zgodnie z odpowiednimi cechami okien istniejących w budynku (z wyłączeniem lufcików);

 • bezwzględnie okna muszą posiadać system mikrowentylacji niezależnej od woli użytkownika zapewniającej infiltrację powietrza w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych;

 • zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – par 155 ust. 3 „W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.”;

 • parapety zewnętrzne okien powinny być montowane pod oknem w tzw. „rowku montażowym”

Wymiana lub likwidacja grzejników

 • stosować grzejniki c.o. dowolne o ciśnieniu powyżej 0,6 MPa przy zachowaniu rozstawu między zasilaniem a powrotem odległości 500mm, co gwarantuje podłączenie grzejników do istniejących gałązek przyłączeniowych, bez konieczności ich przespawywania;

 • w przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany rozstawu gałązek i spuszczenia wody z pionu C.O., prace należy wykonać po sezonie grzewczym ustalając termin z Działem Techniczno–Administracyjnym (tel. 126302424);

 • demontażu i zainstalowania grzejników winna dokonać osoba posiadająca stosowne świadectwo kwalifikacyjne typu D, E w zakresie energetyki cieplnej;

 • wybór wykonawcy robót i zawarcie z nim konkretnej umowy należy do Pana/i jako inwestora;

 • ze względu na indywidualne opomiarowanie grzejników, poprzez zastosowanie podzielników kosztów, należy uzgodnić z firmą „Ista Polska” (tel. kontaktowy do serwisanta: 794 356 768) termin ich przemontowania - w przypadku wymiany grzejników) lub z Działem Techniczno – Administracyjnym (tel.: 126302424) termin odczytu – w przypadku likwidacji grzejników;

 • całość kosztów związanych z wymianą grzejników wraz z robotami towarzyszącymi pokrywa Pana/i we własnym zakresie

Wymiana drzwi wejściowych (zewnętrznych) i wewnątrzlokalowych

 • powinien zostać zachowany obecny kierunek otwierania drzwi od mieszkania (do wewnątrz);

 • powinna zostać zachowana obecna wysokość i szerokość ww. drzwi;

 • ww. drzwi powinny posiadać odpowiednia klasę odporności ogniowej;

 • po wymianie ww. drzwi należy odtworzyć powłoki malarskie i tynki na klatce schodowej w istniejącym kolorze;

 • drzwi od pomieszczenia łazienki muszą być wyposażone w kratkę nawiewną o czynnej powierzchni 220 cm2 zapewniającą odpowiednią wentylację pomieszczenia

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej

 • wykonanie robót należy zlecić osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia SEP;

 • stare aluminiowe przewody należy wymienić na miedziane o przekrojach nie mniejszych niż 2,5 mm2 dla gniazd jednofazowych i 1,5 mm2 dla oświetlenia;

 • przewody należy prowadzić z zachowaniem istniejących tras;

 • zgodnie z § 187 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku,

dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5mm,

 • zgodnie z § 188 w instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia;

 • po wykonaniu nowej instalacji elektrycznej należy wykonać stosowne pomiary elektryczne

Remont instalacji gazu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wykonując remont należy spełnić n/w warunki:

 • odległość palnika gazowego lub innego paleniska od istniejącego gazomierza nie może być mniejsza w rzucie poziomym niż 1mb;

 • odległość urządzenia gazowego od istniejącego gazomierza nie może być mniejsza niż 3 m, mierząc w rozwinięciu długość przewodu;

 • do połączenia urządzeń gazowych z kanałem spalinowym w mieszkaniu należy stosować przewody pionowe o długości co najmniej 0,22 mb oraz przewody poziome o długości nie większej niż 2 mb ze spadkiem co najmniej 5% do urządzenia gazowego;

 • zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu w którym urządzenie jest zainstalowane, w odległości nie większej niż 1m od króćca przyłączeniowego;

 • kuchnie i kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia licząc w rzucie poziomym;

 • przewody instalacji należy wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie;

 • kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia gazowego należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym;

 • urządzenia gazowe należy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych;

 • wszelkie prace na instalacji gazowej winna wykonywać osoba posiadająca stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne a po zakończeniu robót wykonać próbę szczelności instalacji gazu w mieszkaniu, z której protokół należy dostarczyć do Administracji

 

Wymiana podłóg, flizowanie ścian, malowanie

 • prace fliziarskie oraz inne budowlane powinny zostać wykonane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.