• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Ważne zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych - 22/11/17

           Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, że w dniu 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze. 

          Ustawa ta wprowadziła wiele istotnych zmian. Najwięcej zmian dotyczy nabywania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadzono zasadę powstania członkostwa z mocy prawa w przypadku nabycia spółdzielczego prawa do lokalu i zawarcia umowy o budowę lokalu. Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie  o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Może on zostać członkiem spółdzielni po złożeniu deklaracji członkowskiej (bez dokonywania jakichkolwiek opłat z tego tytułu). Członkostwo w spółdzielni  z mocy prawa traci osoba, która zbyła prawo do lokalu. W takim trybie traci również członkostwo w spółdzielni osoba, której własność lokalu znajduje się w nieruchomości, która wydzieliła się z zasobów spółdzielni  i jest zarządzana na podstawie ustawy o własności lokali.  

         Wobec powyższego z dniem wejścia w życie powołanej wyżej ustawy, tj. z dniem 09.09.2017 r., osoby którym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz małżonkowie, którym wspólnie przysługują spółdzielcze prawa do lokali (lokatorskie oraz własnościowe) z mocy prawa nabyły członkostwo w Spółdzielni. Osoby te zostały wpisane do rejestru członków Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”, którym w dniu wejścia  w życie tej ustawy nie przysługiwały spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali albo prawa odrębnej własności lokali, utraciły z dniem 09.09.2017 r. członkostwo w Spółdzielni.

          Zmodyfikowano przepisy dotyczące umowy o budowę lokali i regulacji stanu prawnego spółdzielczych lokatorskich praw do lokali, a także nabycia ekspektatywy odrębnej własności. Zmiany dotyczą też rozliczeń wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, jeżeli prawo to nie jest zbywane w drodze przetargu.

          Wprowadzono obowiązek dokonywania rozliczeń funduszu remontowego odrębnie we wszystkich nieruchomościach spółdzielni mieszkaniowych.   

         W walnych zgromadzeniach spółdzielni mieszkaniowych będą mogli uczestniczyć pełnomocnicy członków spółdzielni niezależnie od zapisów statutowych. Utrzymano zasadę określoną w ustawie Prawo spółdzielcze, że pełnomocnik może reprezentować jednego członka. 

        Zmieniono zasady dotyczące przeprowadzania lustracji – lustratorami nie mogą być m.in. członkowie zarządu, prokurenci oraz osoby zatrudnione lub świadczące usługi na rzecz jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej. Ustawa rozszerzyła uprawnienia kontrolne ministra infrastruktury i budownictwa  w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych.

          Spółdzielnie  istniejące w dniu wejścia w życie ww. ustawy mają obowiązek dokonania zmian swoich statutów stosownie do wymagań tej ustawy. Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego tych zmian  należy dokonać w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

            Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” wdraża procedury  mające na celu dostosowanie działania Spółdzielni do nowych obowiązujących przepisów.