• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

zaproszenie do składania ofert - sprzedaż działki Białoprądnicka - 30/08/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” zaprasza do składania ofert na:
 - zakup nieruchomości gruntowej - działki nr 5/2,6/5,6/3,8/3,9/1 obręb nr 42 , jednostka ewidencyjna Kraków Krowodrza położonych przy ul. Białoprądnickiej  o łącznej powierzchni 0,5177 ha 

Specyfikację Istotnych Warunków Kupna - Sprzedaży  można pozyskać  w biurze Spółdzielni - pok. nr 218

lub w sekretariacie Spółdzielni - pok. nr 203

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pan Rafał Gawron, tel 12 63 02 334

e-mail:  rafal.gawron@krakus.net.pl

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.09.2018 r.  w biurze Spółdzielni, tj. ul. Świętokrzyska 12, II piętro, pok. 203, sekretariat.