• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

zawiadomienie dla członków oczekujących - 15/09/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus w Krakowie zawiadamia członków oczekujących o możliwości uzyskania lokalu mieszkalnego „z odzysku” oznaczonego  nr 73  przy ul. Różyckiego 7 w Krakowie, o pow. użytkowej 19,9 m2, usytuowanego na VI p., poprzez zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności  tego lokalu i przeniesienia własności.   

Wymagana wartość rynkowa lokalu – 116.000,00 zł.

Termin wniesienia ww. kwoty do Spółdzielni - 31.10.2016 r.

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Techniczno - Administracyjnym, Kraków, ul. Kraków, ul. Świętokrzyska 12, pok. 216, tel. 12/ 630 23 20 lub 630 23 21

Członkowie oczekujący Spółdzielni zainteresowani uzyskaniem ww. lokalu proszeni są o złożenie w terminie do 14.10.2016 r.pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności  tego lokalu i przeniesienia własności, w siedzibie Spółdzielni: Kraków, ul. Świętokrzyska 12 (sekretariat – pok. 203).

W przypadku zgłoszenia się kilku członków zainteresowanych odzyskanym lokalem o pierwszeństwie zawarcia umowy, o której mowa wyżej, decydować będzie numer umowy określającej kolejność otrzymania lokalu mieszkalnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Finansowo - Członkowskim Spółdzielni, pok. 208, tel. 12/ 633 78 85 lub 630 23 09.