• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, porządek obrad i informacja o udostępnieniu dokumentów - 20/05/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” zawiadamia członków Spółdzielni, iż stosownie do zasad określonych w §§ 39 i 40 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 04.06.2016 r. /sobota/, godz. 9.00.
Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sali konferencyjnej (parter) Hotelu ,,Inter House’’ Kraków, ul. Bratysławska 2.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Odczytanie i przyjęcie uchwałą ustalonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji odwoławczej Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia przez komisję mandatowo-skrutacyjną.
6. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2015 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2015 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w imieniu Spółdzielni w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.
11. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.05.2015 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni.
13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od 02.06.2015 r. do 18.05.2016 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
14. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków polustracyjnych z lustracji kompleksowej za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2014 r.
15. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji kompleksowej za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2014 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
16. Wybór rotującej części Rady Nadzorczej Spółdzielni i ogłoszenie wyników wyboru.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania działek nr 182/14 i 182/19, obr. 43, przy ul. Szafirowej w Krakowie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziałów Spółdzielni w KTBS Sp. z o.o.
20. Przedstawienie przez Komisję Statutową propozycji zmian w Statucie Spółdzielni.
21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.
22. Sprawozdanie komisji odwoławczej po rozpatrzeniu odwołań od uchwał Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w tym zakresie.
23. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez członków Spółdzielni w trybie art. 8³ ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r., z późniejszymi zmianami i podjęcie uchwał w tym zakresie.
24. Wolne wnioski.
25. Zakończenie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że na wyłożone są w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, niżej wymienione dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi:
a) sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2015 r.,
b) sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
c) sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.05.2015 r.,
d) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od 02.06.2015 r. do 18.05.2016 r.,
e) projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
f) protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2015 r.,
g) protokół z lustracji kompleksowej za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2014 r.,
h) sprawozdanie z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji kompleksowej za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2014 r.,
i) projekt tekstu Statutu uwzględniający proponowane zmiany.

Wyżej wymienione dokumenty dostępne są również dla członków Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce e-kartoteka/dokumenty mojej spółdzielni/Walne Zgromadzenie po bezpiecznym zalogowaniu się.