• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Zawiadomienie Walne Zgromadzenie - 24/05/23

Z A W I A D O M I E N I E
 
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia członków Spółdzielni, iż stosownie do zasad określonych w §§ 31 i 32 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 24.06.2023 r. /sobota/, godz. 9.00.
 Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sali teatralnej Parafialnego Klubu Sportowego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jadwigi Królowej w Krakowie przy ul. Łokietka 60.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia  w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia przez komisję mandatowo -skrutacyjną.
6. Odczytanie i przyjęcie uchwałą ustalonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie informacji z realizacji: uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 15.06.2019 r. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w latach 2020-2022 w wyniku korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej.
8. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od czerwca 2019 r. do maja 2023 r. i podjęcie uchwał w tym zakresie.
9. Przedstawienie informacji o lustracji pełnej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
10. Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za lata 2019-2022 i podjęcie uchwał w tym zakresie.
11. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w imieniu Spółdzielni w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za lata  2019 - 2022. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wynagrodzenia dla członków Zespołów Przedstawicieli Nieruchomości za udział w posiedzeniach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
18. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółdzielni i ogłoszenie wyników wyboru.
19. Rozpatrzenie spraw wniesionych w trybie art. 8³ ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r., z późniejszymi zmianami i podjęcie uchwał w tym zakresie.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.
 
Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 30.05.2023 r. wyłożone zostaną w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, niżej wymienione dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi:
• sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od czerwca 2019 r. do maja 2023 r.,
• sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 r.,
• sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za lata 2019 - 2022,
• informacja z realizacji uchwał: podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 15.06.2019 r. oraz uchwał podjętych w latach 2020 - 2022 w wyniku korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej,
• projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przygotowane przez Zarząd Spółdzielni,
• protokół z lustracji pełnej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. wraz z listem polustracyjnym.
 
Projekty uchwał zgłoszone w trybie art. 83 ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych lub przygotowane w wyniku żądań zgłoszonych w trybie powołanego wyżej artykułu wyłożone zostaną na 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
 
Wyżej wymienione dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Spółdzielni www.krakus.net.pl po bezpiecznym zalogowaniu się, w zakładce e- kartoteka/dokumenty/Walne Zgromadzenie, w terminach określonych powyżej.
 
Zgodnie z § 36 ust. 2 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni informuje o prawie zgłaszania kandydata/ów na członka/ów Rady Nadzorczej Spółdzielni.
Pisemne zgłoszenie kandydata/ów powinno zawierać:
• imię i nazwisko członka Spółdzielni zgłaszającego kandydata/ów i adres zamieszkania,
• imię i nazwisko członka Spółdzielni zgłoszonego na kandydata i adres zamieszkania.
Do zgłoszenia kandydatów na członka/ów Rady Nadzorczej Spółdzielni należy dołączyć pisemne oświadczenia zgłoszonego/ych kandydata/ów o:
• wyrażeniu zgody na kandydowanie,
• nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni.
Dokumenty dotyczące zgłoszenia kandydata/ów należy złożyć w biurze Spółdzielni, pok. 203, najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
   Do zgłoszenia kandydata/ów można wykorzystać formularze, które dostępne są w biurze Spółdzielni, pok. 203 oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
 
Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni, pok. 203 oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
Członek Spółdzielni lub pełnomocnik członka Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dowodem tożsamości ze zdjęciem.
Prosimy o punktualne przybycie.