• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

zawiadomienie - wodomierze - 23/03/17

Krótka informacja dotycząca pierwotnego montażu wodomierza zimnej wody i wymiany w ramach okresowej legalizacji

1. Zgodnie z obowiązującym regulaminem rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków w zasobach SM „Krakus”, dopuszcza się do stosowania jedynie wodomierze ze zdalnym odczytem radiowym wyposażone w moduł radiowy firmy ISTA (typu domaqua radio net),

2. Urządzenie należy montować zgodnie z instrukcją producenta, w miejscu umożliwiającym  swobodny dostęp do jego wymiany,

3. Instalacji nowego, naprawy, legalizacji i wymiany uszkodzonego wodomierza dokonuje Spółdzielnia na koszt użytkownika lokalu.

4. Z upoważnienia Spółdzielni przedmiotową wymianą wodomierzy zajmuje się firma „EWBUD” z siedzibą przy ul. Jaremy 7, kontakt telefoniczny: 12/638-47-08.

5. Użytkownik zostanie obciążony należną kwotą w opłatach eksploatacyjnych za lokal, po wykonaniu usługi, w równych ratach w okresie 12-tu miesięcy.

6. Ponadto istnieje możliwość ubiegania się, przez zainteresowane osoby,  o rozłożenie na raty kosztu montażu wodomierzy zimnej wody w lokalach mieszkalnych na maksymalnie 60 miesięcznych rat.

7. Z faktu zamontowania wodomierza lub wymiany sporządzany jest protokół odbioru montażu, który zawiera:

a) w przypadku pierwotnego montażu – nr wodomierza, nr modułu radiowego oraz stany początkowe ich wskazań,

b) w przypadku wymiany -  nr wodomierza demontowanego i nowo montowanego oraz stany ich wskazań, nr modułu radiowego demontowanego i nowo montowanego oraz stany ich wskazań,

8. Cały układ pomiarowy zostaje zaplombowany plombownicą Spółdzielni lub firmy ISTA.