• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

15.06.2019 r. Walne Zgromadzenie członków - 21/05/19

Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 21.05.2019 r. wyłożone zostały w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, niżej wymienione dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi:

  • sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od czerwca 2018 r. do maja 2019 r.,
  • sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 r.,
  • sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018 r.,
  • sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu  23.06.2018 r.,
  • projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przygotowane przez Zarząd Spółdzielni, 
  • protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06.2018 r.,
  • protokół z lustracji pełnej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.,

dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Spółdzielni www.krakus.net.plpo bezpiecznym zalogowaniu się, w zakładce e-kartoteka/dokumenty/Walne Zgromadzenie