• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

23.06.2018 Walne Zgromadzenie - 06/06/18

Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 05.06.2018 r. wyłożone zostały w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, niżej wymienione dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi:

 

  • sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018 r.,
  • sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 r.,
  • sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017 r.,
  • sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia w dniu  24.06.2017 r. i w dniu 01.03.2018 r.,
  • projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przygotowane przez Zarząd Spółdzielni, 
  • protokoły  Walnych Zgromadzeń z dnia 24.06.2017 r. i z dnia 01.03.2018 r.,
  • protokół z lustracji kompleksowej za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2014 r.,
  • sprawozdanie z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji kompleksowej za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2014 r.

 

dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Spółdzielni www.krakus.net.plpo bezpiecznym zalogowaniu się, w zakładce e-kartoteka/dokumenty/Walne Zgromadzenie