• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Informacja w sprawie Walnego Zgromadzenia Członków SM "Krakus" - 15/05/20

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a tym samym brakiem możliwości odbycia się Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” z bezpośrednim udziałem członków Spółdzielni, zaplanowanego na 20 czerwca 2020 r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” podjął decyzję o przeprowadzeniu korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej 2 uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków w oparciu o art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, ze zm.), wprowadzony przepisem art.15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695).

Przedstawione pod głosowanie uchwały Walnego Zgromadzenia  dotyczą:

  1. Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r. 
  2. Podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.

 

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie wyżej wymienionych uchwał jest niezbędne w celu utrzymania przez Zarząd Spółdzielni w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. dla wszystkich osób będących członkami Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2019 r. i pozostających członkami Spółdzielni w roku 2020 dofinansowania z nadwyżki bilansowej za rok 2019 do stawki eksploatacyjnej w wysokości 0,75 zł/m2 powierzchni lokali  mieszkalnych i garaży wchodzących w skład zasobów gospodarki mieszkaniowej.

Nie podjęcie przez Walne Zgromadzenie wyżej wymienionych uchwał skutkowałoby koniecznością wnoszenia przez członków Spółdzielni od 1 lipca 2020 r. do czasu odbycia się Walnego Zgromadzenia Członków opłaty eksploatacyjnej w pełnej wysokości.

W związku z powyższym prosimy członków Spółdzielni o:

  1. Podjęcie decyzji w sprawie przesłanych uchwał na kartach do głosowania poprzez zaznaczenie znakiem X wybranego wariantu głosowania wraz z podaniem nazwiska i imienia, numeru członkowskiego, daty oddania głosu oraz złożeniem własnoręcznego podpisu.
  2. Przekazanie w terminie do dnia 16 czerwca 2020 r. wypełnionych kart do głosowania do Spółdzielni, poprzez:
  • umieszczenie wypełnionych kart w skrzynkach korespondencyjnych w budynkach
  • wysłanie wypełnionych kart za pośrednictwem poczty
  • wysłanie skanu (zdjęcia) wypełnionych kart drogą elektroniczną na adres spoldzielnia@krakus.net.pl

 

W celu umożliwienia podjęcia właściwej decyzji dotyczącej przedmiotowych uchwał informujemy, że Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r. oraz Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni www.krakus.net.pl po bezpiecznym zalogowaniu się, w zakładce e- kartoteka/dokumenty/Walne Zgromadzenie.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu członków oraz karty do głosowania zostaną dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych w dniu 20 maja 2020 r.

O terminie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z udziałem bezpośrednim, w terminie 6 - tygodni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz.U z 2020 r. poz. 568), poinformujemy członków Spółdzielni oddzielnym zawiadomieniem.