• Tradycja
 • Doświadczenie
 • Rzetelność

korespondencyjne głosowanie w formie pisemnej uchwał Walnego Zgromadzenia - 14/05/21

W związku z trwaniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a tym samym brakiem możliwości odbycia się Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” z bezpośrednim udziałem członków Spółdzielni w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r , Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” podjął decyzję o przeprowadzeniu korespondencyjnego głosowania w formie pisemnej 11 uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków w oparciu o art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r., wprowadzony przepisem art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Przedstawione pod głosowanie uchwały Walnego Zgromadzenia  dotyczą:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” za rok 2020.
 2. Podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.
 3. Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Chełmońskiego 4 w Krakowie.
 4. Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Różyckiego 5 w Krakowie.
 5. Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Różyckiego 5 w Krakowie.
 6. Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Różyckiego 5 w Krakowie.
 7. Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Różyckiego 5 w Krakowie.
 8. Zbycia działki nr 119/6, obr. 44 Krowodrza, wchodzącej w skład nieruchomości Stachiewicza 35 i 35B w Krakowie.
 9. Zbycia działki nr 119/7, obr. 44 Krowodrza, wchodzącej w skład nieruchomości Stachiewicza 35 i 35B w Krakowie.
 10. Rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki nr 782, obr. 44 Krowodrza, przy ul. Rusznikarskiej w Krakowie.
 11. Rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki nr 783, obr. 44 Krowodrza, przy ul. Rusznikarskiej w Krakowie.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 20.05.2021 r. wszystkim członkom Spółdzielni przekazane zostaną do skrzynek pocztowych  pisma w powyższej  sprawie wraz z 2 kartami do głosowania oraz pełną treścią uchwał poddanych pod głosowanie.

Członkom Spółdzielni, którzy wskazali adresy do korespondencji inne niż posiadanego lokalu, pisma te zostaną przekazane na adresy do korespondencji. 

W związku z powyższym prosimy  o:

 1. Podjęcie decyzji w sprawie przesłanych uchwał na kartach do głosowania.
 2. Przekazanie w terminie do dnia 15 czerwca 2021 r. wypełnionych kart do głosowania do Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej Spółdzielni www.krakus.net.pl po bezpiecznym zalogowaniu się, w zakładce e- kartoteka/dokumenty/Walne Zgromadzenie, dostępne są: sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres czerwiec 2020 r. - maj 2021 r., sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 r., sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz pełna treść poddanych pod głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.