• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Opłata miesięczna za lokal mieszkalny - za co i ile płacimy w Spółdzielni Mieszkaniowej „KRAKUS”? - 25/06/20

Korzystanie z lokalu mieszkalnego zawsze wiąże się z obowiązkiem ponoszenia kosztów związanych z jego eksploatacją i bieżącym utrzymaniem. Obowiązek ten wynika z regulacji prawnych określonych w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, w ustawie  Prawo Spółdzielcze; określony został również w Statucie spółdzielni oraz w obowiązujących w spółdzielni regulaminach.

Opłata miesięczna wnoszona  za użytkowanie lokalu  mieszkalnego, stanowi dla każdego użytkownika  stałą i znaczącą pozycję  obciążającą budżet domowy.

Wydatki z tego tytułu mają bezpośredni związek z ponoszonymi  kosztami dotyczącymi eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości, jak również  z kosztami generowanymi bezpośrednio przez  samych mieszkańców  poprzez ilość zużywanych mediów, czy też „wyprodukowanych” odpadów.  Na poziom ponoszonych kosztów wpływ ma wiele czynników zarówno zależnych jak i niezależnych od Spółdzielni.  Koszty niezależne od Spółdzielni są wynikiem decyzji podejmowanych przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze,  administracyjne, czy samorządowe.  Należą do nich głównie  stawki  z tytułu opłat publiczno- prawnych  ( podatek od nieruchomości; opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ), które są wynikiem uchwał lokalnych władz samorządowych.

Z kolei o wysokości opłat z tytułu  zakupu i dostarczenia mediów ( wody, energii ) decydują podmioty gospodarcze  zajmujące się wytworzeniem i dystrybucją  tych mediów, po akceptacji władz  samorządowych.

Koszty zależne od Spółdzielni kalkulowane są wyłącznie w oparciu o realnie poniesione koszty i nie zawierają elementów  w postaci marży , czy też zysku. Zaznaczyć jednak należy, iż Spółdzielnia jak każdy funkcjonujący na rynku podmiot gospodarczy ponosi konsekwencje zmieniających się warunków rynkowych.  Systematyczny w ostatnich latach wzrost  płacy minimalnej przekładał się na  wzrost cen świadczonych usług i wzrost cen materiałów. Nadrzędnym  celem działalności  organów zarządzających  w Spółdzielni mieszkaniowej  jest dbałość o stan techniczny posiadanych zasobów, dbałość o bezpieczeństwo  i  jak najlepszy komfort  użytkowania  mieszkań, a w konsekwencji  dbałość  o poziom niezbędnych  i koniecznych do poniesienia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.

STATYSTYCZNE  MIESZKANIE  I  ŚREDNIA   OPŁATA  MIESIĘCZNA

Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”  obejmują  nieruchomości  zlokalizowane i przyporządkowane  do  Osiedla  Azory oraz  Osiedla  Prądnik Biały.

Z uwagi na  znaczne różnice w charakterystyce  budynków przynależnych  do tych  osiedli, takich jak rok budowy, powierzchnia użytkowa mieszkań, technologia wykonania, czy rozwiązania techniczne sieci wewnętrznych i wyposażenia , zasadnym jest przeprowadzenie analizy kosztów oddzielnie dla każdego z osiedli.

Dla celów przedstawionej poniżej analizy poniesionych kosztów i kalkulowanej na ich podstawie wysokości opłat, ustalone zostały wielkości średnie dla każdego z osiedli, które kształtowały się w latach 2018 i 2019 następująco :

OSIEDLE AZORY

Obejmuje budynki : Chełmońskiego 4; Gnieźnieńska 22,24,26; Jaremy 1-15; Kijowska 48; Mazowiecka 131; Palacha 3,5,7,9,15; Radzikowskiego 72; Różyckiego 4,5,6,7; Stachiewicza 35,35B,40,40A.

Wyszczególnienie

Rok 2018

Rok 2019

Powierzchnia użytkowa mieszkań  (m²)

87 608,41

87 608,41

Ilość mieszkań

2 318

2 318

Ilość osób zamieszkałych

4 096

4 051

Przeciętna powierzchnia użytkowa (m²) mieszkania

37,79

37,79

Przeciętna ilość osób w mieszkaniu

1,77

1,75

Dla statystycznego mieszkania  w osiedlu Azory o powierzchni  37,79 m² zamieszkiwanego statystycznie  przez 1,75 osoby średnia opłata miesięczna

wynosiła 374,26 zł  w  roku 2018  i  367,66 zł  w roku  2019. 

OSIEDLE  PRĄDNIK  BIAŁY

Obejmuje budynki :  Białoprądnicka 34, 34A, 34B; Bursztynowa 3; Legnicka 24, 24A;

Niepodległości 3A; Pachońskiego 28; Szafirowa 8; Zawodzie 3, 7

Wyszczególnienie

Rok 2018

Rok 2019

Powierzchnia użytkowa mieszkań  (m²)

24 273,30

24 273,30

Ilość mieszkań

412

412

Ilość osób zamieszkałych

903

913

Przeciętna powierzchnia użytkowa (m²) mieszkania

58,92

58,92

Przeciętna ilość osób w mieszkaniu

2,19

2,22

Dla statystycznego mieszkania  w osiedlu Prądnik Biały o powierzchni 

58,92 m² zamieszkiwanego statystycznie  przez  2,22  osoby  średnia opłata miesięczna 

wynosiła 562,75 zł w  roku 2018 i 551,16 zł  w roku  2019.