• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

RODO - ochrona danych osobowych - 23/05/18

W dniu 22.05.2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”,  informuje, że przetwarza dane osobowe członków spółdzielni, właścicieli lokali i kontrahentów na potrzeby zadań określonych w Ustawie Prawo spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie Spółdzielni. Dane te nie są udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim.

Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”

Inspektorem Ochrony Danych jest p. Aneta Łukaszewska - aneta.lukaszewska@krakus.net.pl

Każdemu, kogo dane osobowe gromadzi Spółdzielnia przysługuje prawo do informacji na temat treści swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Organem do spraw ochrony danych oraz wnoszenia skarg jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Uwaga!

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. ww. Rozporządzenia informujemy, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” nie udziela informacji telefonicznych ani mailowych na tematy podlegające ochronie danych w szczególności dotyczących wysokości naliczeń/rozliczeń/zaległości opłat za używanie lokali. Powyższe informacje mogą uzyskać wyłącznie osoby uprawnione, które zgłoszą się osobiście wraz z dowodem tożsamości w siedzibie spółdzielni, lub logując się do systemu informatycznego e-kartoteka na stronie Spółdzielni www.krakus.net.pl