• Tradycja
 • Doświadczenie
 • Rzetelność

Walne Zgromadzenie - 18/05/17

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia członków Spółdzielni, iż stosownie do zasad określonych w §§ 39 i 40 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 24.06.2017 r. /sobota/, godz. 900. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sali konferencyjnej (parter) Hotelu ,,Inter House’’ Kraków, ul. Bratysławska 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Odczytanie i przyjęcie uchwałą ustalonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia przez komisję mandatowo-skrutacyjną.
 6. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 04.06.2016 r. i podjęcie uchwały w  tym   zakresie.
 7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w imieniu Spółdzielni w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.
 11. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie  w dniu 04.06.2016 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni.
 13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od 08.06.2016 r. do 17.05.2017 r. i  podjęcie uchwały w tym zakresie.
 14. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji kompleksowej za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2014 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 15. Wybór rotującej części Rady Nadzorczej Spółdzielni i ogłoszenie wyników wyboru.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne – garaży – nr G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 i G8 przy ul. Białoprądnickiej 34B w Krakowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – pracowni plastycznej nr 66A przy ul.  Pigonia 4 w Krakowie.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 1182/18 i nr 1182/20, obr. 43 Krowodrza, przy ul. Szafirowej w Krakowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego części działki nr 119/1, obr. 44 Krowodrza, wchodzącej w skład nieruchomości Stachiewicza 35, 35B w Krakowie, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Kraków S.A.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SM „Krakus”.
 21. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez członków Spółdzielni w trybie art. 8³ ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r., z późniejszymi zmianami i podjęcie uchwał w tym zakresie.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 05.06.2017 r. wyłożone zostaną w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, niżej wymienione dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi:

 • sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016 r.,
 • sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
 • sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu  04.06.2016 r.,
 • sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od 08.06.2016 r. do 17.05.2017 r.,
 • projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przygotowane przez Zarząd Spółdzielni,  
 • protokół  Walnego Zgromadzenia z dnia 04.06.2016 r.,
 • protokół z lustracji kompleksowej za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2014 r.,
 • sprawozdanie z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji kompleksowej za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2014 r.

      Projekty uchwał zgłoszone w trybie art. 83 ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowychlub przygotowane w wyniku żądań zgłoszonych w trybie powołanego wyżej artykułu wyłożone zostanąna 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 10.06.2017 r.

Wyżej wymienione dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Spółdzielni www.krakus.net.pl  w terminach określonych powyżej.

Zgodnie z § 44 ust. 2 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni informuje o prawie zgłaszania kandydata/ów na członka/ów Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Pisemne zgłoszenie kandydata/ów powinno zawierać:

 • imię i nazwisko członka Spółdzielni zgłaszającego kandydata/ów i adres zamieszkania,
 • imię i nazwisko członka Spółdzielni zgłoszonego na kandydata i adres zamieszkania.

Do zgłoszenia kandydatów na członka/ów Rady Nadzorczej Spółdzielni należy dołączyć pisemne oświadczenia zgłoszonego/ych kandydata/ów o:

 •  wyrażeniu zgody na kandydowanie,
 • nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni.

Dokumenty dotyczące zgłoszenia kandydata/ów należy złożyć w biurze Spółdzielni, pok. 203, najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10.06.2017 r.

Do zgłoszenia kandydata/ów można wykorzystać formularze, które dostępne są w biurze Spółdzielni, pok. 203 oraz na stronie internetowej Spółdzielni.