• Tradycja
 • Doświadczenie
 • Rzetelność

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" - 23.06.2018 r. - 23/05/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia członków Spółdzielni, iż stosownie do zasad określonych w §§ 31 i 32 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 23.06.2018 r. /sobota/, godz. 900. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sali teatralnej Parafialnego Klubu Sportowego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jadwigi Królowej w Krakowie przy ul. Łokietka 60.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia  w Walnym Zgromadzeniu.

3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia przez komisję mandatowo-skrutacyjną.

6. Odczytanie i przyjęcie uchwałą ustalonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Przyjęcie protokołów Walnych Zgromadzeń z dnia 24.06.2017 r. oraz z dnia 01.03.2018 r. i podjęcie uchwał w tym zakresie.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. i  podjęcie uchwały w tym zakresie.

9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.

10. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w imieniu Spółdzielni w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

13. Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia w dniu 24.06.2017 r. oraz w dniu 01.03.2018 r. i podjęcie uchwał w tym zakresie.

14. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji kompleksowej za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2014 r. i podjęcie uchwały w tym     zakresie.

15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni.

16. Wybór rotującej części Rady Nadzorczej Spółdzielni i ogłoszenie wyników wyboru.

17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Różyckiego 6 w Krakowie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek nr: 5/2, 6/5, 6/3, 8/3 i 9/1, obręb 42, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Białoprądnickiej w Krakowie.

19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia SM „Krakus”.

20. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez członków Spółdzielni w trybie art. 8³ ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r., z późniejszymi zmianami i podjęcie uchwał w tym zakresie.

21. Wolne wnioski.

22. Zakończenie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 05.06.2018 r. wyłożone zostaną w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, niżej wymienione dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi:

 • sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018 r.,
 • sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 r.,
 • sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017 r.,
 • sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia w dniu  24.06.2017 r. i w dniu 01.03.2018 r.,
 • projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przygotowane przez Zarząd Spółdzielni, 
 • protokoły  Walnych Zgromadzeń z dnia 24.06.2017 r. i z dnia 01.03.2018 r.,
 • protokół z lustracji kompleksowej za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2014 r.,
 • sprawozdanie z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji kompleksowej za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2014 r.

 

      Projekty uchwał zgłoszone w trybie art. 83 ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowychlub przygotowane w wyniku żądań zgłoszonych w trybie powołanego wyżej artykułu wyłożone zostanąna 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 09.06.2018 r.

Wyżej wymienione dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Spółdzielni www.krakus.net.pl po bezpiecznym zalogowaniu się, w zakładce  e-kartoteka/dokumenty/Walne Zgromadzenie, w terminach określonych powyżej.

Zgodnie z § 36 ust. 2 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni informuje o prawie zgłaszania kandydata/ów na członka/ów Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Pisemne zgłoszenie kandydata/ów powinno zawierać:

 • imię i nazwisko członka Spółdzielni zgłaszającego kandydata/ów i adres zamieszkania,
 • imię i nazwisko członka Spółdzielni zgłoszonego na kandydata i adres zamieszkania.

Do zgłoszenia kandydatów na członka/ów Rady Nadzorczej Spółdzielni należy dołączyć pisemne oświadczenia zgłoszonego/ych kandydata/ów o:

 •  wyrażeniu zgody na kandydowanie,
 • nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni.

 

Dokumenty dotyczące zgłoszenia kandydata/ów należy złożyć w biurze Spółdzielni, pok. 203, najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 09.06.2018 r.

Do zgłoszenia kandydata/ów można wykorzystać formularze, które dostępne są w biurze Spółdzielni, pok. 203 oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni, pok. 203, oraz na stronie internetowej Spółdzielni. 

Członek Spółdzielni i pełnomocnik członka Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dowodem tożsamości ze zdjęciem.