• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

zawiadomienie o Statutowym Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni - 01/02/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia członków Spółdzielni,  iż stosownie do zasad określonych w §§ 39 i 40 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień

01.03.2018 r. /czwartek/, godz. 1700, w celu uchwalenia  zmian w Statucie Spółdzielni stosownie do wymagań ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, która weszła w życie z dniem 09.09.2017 r.

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sali teatralnej Parafialnego Klubu Sportowego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jadwigi Królowejw Krakowie przy ul. Łokietka 60.

Porządek obrad:

1.  Rozpoczęcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.  Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

3.  Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

4.  Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

5.  Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia przez komisję mandatowo - skrutacyjną.

6.  Odczytanie i przyjęcie uchwałą ustalonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7.  Przedstawienie zmian w Statucie Spółdzielni wynikających z ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz           ustawy - Prawo Spółdzielcze. 

8.  Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.

9.  Zakończenie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że na 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia wyłożone zostaną w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, niżej wymienione dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi przez członków Spółdzielni:

  • projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, które będą przedmiotem obrad, 
  • projekt tekstu Statutu Spółdzielni uwzględniający proponowane zmiany.

 

Dokumenty te dostępne będą również dla członków Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni www.krakus.net.pl po bezpiecznym zalogowaniu się, w zakładce e-kartoteka/dokumenty/ Walne Zgromadzenie.

 

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 09.09.2017 r. (art. 83 ust. 11), członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

Członek Spółdzielni i pełnomocnik członka Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.