• Tradycja
 • Doświadczenie
 • Rzetelność

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu członków w dniu 15.06.2019 r. - 15/05/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia członków Spółdzielni, iż stosownie do zasad określonych w §§ 31 i 32 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 15.06.2019 r. /sobota/, godz. 900.

 Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sali teatralnej Parafialnego Klubu Sportowego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jadwigi Królowej w Krakowie przy ul. Łokietka 60.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia  w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia przez komisję mandatowo -skrutacyjną.
 6. Odczytanie i przyjęcie uchwałą ustalonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06.2018 r. i podjęcie uchwały w  tym zakresie.
 8. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2018 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od czerwca 2018 r. do maja 2019 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 10. Omówienie lustracji pełnej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.
 11. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 12. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w imieniu Spółdzielni w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni.
 16. Wybór rotującej części Rady Nadzorczej Spółdzielni i ogłoszenie wyników wyboru.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działek nr 782 i nr 783, obr. 44, przy ul. Rusznikarskiej w Krakowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu rezerwowego celowego.
 19. Rozpatrzenie spraw wniesionych w trybie art. 8³ ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r., z późniejszymi zmianami i podjęcie uchwał w tym zakresie.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 22.05.2019 r. wyłożone zostaną w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 208, niżej wymienione dokumenty, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi:

 • sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od  czerwca 2018 r. do maja 2019 r.,
 • sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 r.,
 • sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018 r.,
 • sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2018 r.,
 • projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przygotowane przez Zarząd Spółdzielni,
 • protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06.2018 r.,
 • protokół z lustracji pełnej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.,

      Projekty uchwał zgłoszone w trybie art. 83 ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowychlub przygotowane w wyniku żądań zgłoszonych w trybie powołanego wyżej artykułu wyłożone zostanąna 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 01.06.2019 r.

Wyżej wymienione dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Spółdzielni www.krakus.net.pl po bezpiecznym zalogowaniu się, w zakładce e- kartoteka/dokumenty/Walne Zgromadzenie, w terminach określonych powyżej.

Zgodnie z § 36 ust. 2 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni informuje o prawie zgłaszania kandydata/ów na członka/ów Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Pisemne zgłoszenie kandydata/ów powinno zawierać:

 • imię i nazwisko członka Spółdzielni zgłaszającego kandydata/ów i adres zamieszkania,
 • imię i nazwisko członka Spółdzielni zgłoszonego na kandydata i adres zamieszkania.

Do zgłoszenia kandydatów na członka/ów Rady Nadzorczej Spółdzielni należy dołączyć pisemne oświadczenia zgłoszonego/ych kandydata/ów o:

 • wyrażeniu zgody na kandydowanie,
 • nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni.

Dokumenty dotyczące zgłoszenia kandydata/ów należy złożyć w biurze Spółdzielni, pok. 203, najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 01.06.2019 r.

Do zgłoszenia kandydata/ów można wykorzystać formularze, które dostępne są w biurze Spółdzielni, pok. 203 oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni, pok. 203, oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Członek Spółdzielni lub pełnomocnik członka Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dowodem tożsamości ze zdjęciem.